Dokumentowanie lekcji otwartych

dokumentowanie lekcji otwartych

W jaki sposób dokumentować w szkole lekcje otwarte?

Dokumentowanie lekcji otwartych nie jest określone w żadnym akcie prawnym. Istotne jest ustalenie, kto jest zobowiązany lub zainteresowany dokumentowaniem lekcji otwartych: nauczyciel prowadzący lekcję otwartą, dyrektor czy opiekun stażu?

Dokumentowanie zależy od celu lekcji

W zależności od celu prowadzenia lekcji otwartych można zasugerować nauczycielowi różne sposoby dokumentowania:

  • Lekcje otwarte prowadzone w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (WDN) - należy dokumentować tak, jak przyjęto w planie WDN, np. sporządzanie konspektów (załączniki do planu WDN) i/lub sprawozdań (załącznik do sprawozdania z realizacji WDN).
  • Lekcje otwarte prowadzone z inicjatywy nauczyciela w związku z zamiarem poddania się ocenie pracy - dokumentuje się zgodnie z wewnętrznymi zasadami, a jeśli ich nie ustalono, to np. wg uzgodnień z dyrektorem. Jeśli w ramach lekcji otwartej prowadzone były dla uczniów zajęcia obowiązkowe lub zajęcia dodatkowe, w rozumieniu przepisów w sprawie ramowych planów nauczania, to należy udokumentować taką lekcję poprzez wpis tematu do dziennika lekcyjnego oraz np. sporządzenie scenariusza/konspektu lekcji otwartej, a po jej realizacji – sprawozdania z lekcji.

Inne zajęcia prowadzone w ramach lekcji otwartych można udokumentować odpowiednio w dzienniku innych zajęć i/lub sporządzając sprawozdanie z lekcji otwartej.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego kryteria oceny pracy nauczyciela mianowanego obejmują kryteria określone w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1 oraz prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców.

  • Lekcje otwarte prowadzone przez nauczyciela w ramach stażu na wyższy stopień awansu zawodowego dokumentuje się wg zasad przyjętych w danej szkole lub ustalonych z opiekunem stażu (scenariusz/konspekt), a następnie poprzez wpis do sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, które nauczyciel jest zobowiązany sporządzić.

Zgodnie z § 9 ust.1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza się kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Dla przypomnienia:

  • nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien przeprowadzić co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa staż, oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć (§ 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia),
  • nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien przeprowadzić co najmniej 3 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczyciela-konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny (§ 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia),
  • wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli (§ 7 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia).

Dyrektor realizując swój plan nadzoru pedagogicznego, zazwyczaj dokumentuje ten fakt, w tym np. lekcje otwarte, poprzez ujęcie obserwacji w planie nadzoru, a następnie sporządzenie, np. arkusza obserwacji. Obowiązek prowadzenia obserwacji wynika z § 22 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły (placówki) we współpracy z nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki.

Podstawa prawna:

Wanda Pakulniewicz