Dostęp do danych uczniów w dzienniku elektronicznym

dziennik elektroniczny

Nauczyciela mają dostęp do danych uczniów w dzienniku elektronicznym, ale tylko w takich klasach, w których prowadzą zajęcia. Zdarzają się jednak sytuacje, w których nauczyciele wyjeżdżają na zawody lub konkursy z uczniami, których nie uczą. Czy mogą mieć dostęp do danych tych uczniów w dzienniku elektronicznym?

Tak. Nie ma przeszkód ku temu, aby nauczyciel miał dostęp do danych uczniów pozostających pod jego opieką.

Przetwarzanie danych dla bezpieczeństwa uczniów

Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

1)      osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2)      przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3)      przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4)      przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

5)      przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

6)      przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

WAŻNE

Zwrócić tu należy uwagę na punkt 3) przywołanej regulacji, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadku, gdy służy wypełnieniu obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W tym przypadku obowiązkiem tym jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów oraz realizacja programu nauczania. Cel ten realizowany jest poprzez przydzielenie nauczycieli do prowadzonych zajęć. Nauczyciele z kolei muszą w toku wykonywanych obowiązków służbowych przetwarzać dane osobowe uczniów, bowiem w przeciwnym przypadku nie mogliby swoich zadań wykonywać.

 

Dostęp do danych uczniów nie powinien być więc ograniczony jedynie do klasy, w której nauczyciel uczy danego przedmiotu.

Podstawa prawna:

Autor: Michał Łyszczarz