Forma dziennika świetlicy szkolnej

poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Szkoła otrzymała od organu prowadzącego zgodę na prowadzenie dzienników zajęć edukacyjnych i dzienników zajęć innych tylko w formie elektronicznej. Czy w związku z tym możemy dla świetlicy prowadzić tylko dzienniki papierowe?

Nie ma prawnego zakazu, aby dzienniki zajęć lekcyjnych oraz zajęć innych prowadzić w formie elektronicznej, a dziennik świetlicy w formie tradycyjnej. Warto jednak sprawdzić czy e-dziennik, z którego korzysta szkoła, posiada funkcję dokumentowania pracy świetlicy szkolnej. Obecnie chyba wszystkie firmy obsługujące dzienniki elektroniczne szkół oferują kompleksową usługę polegającą nie tylko na możliwości prowadzenia dzienników zajęć lekcyjnych i innych zajęć, ale także m. in. świetlicy szkolnej. Wówczas dużo wygodniej jest stosować e-dziennik także do zajęć świetlicowych.

EKSPERT RADZI

Fakt, iż szkoła otrzymała od organu prowadzącego zgodę na prowadzenie dzienników zajęć edukacyjnych i dzienników zajęć innych tylko w formie elektronicznej, a zgoda ta nie dotyczyła świetlicy wynika prawdopodobnie z tego, iż organ wymienił te dzienniki, o które szkoła wnosiła. Nie wszystkie szkoły posiadają świetlice i prawdopodobnie organ prowadzący nie wymieniając dziennika świetlicy, nie miał zamiaru narzucania szkole obowiązku stosowania dziennika papierowego do dokumentowania pracy świetlicy. W celu upewnienia się, że tak jest - warto skontaktować się z przedstawicielem organu prowadzącego.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze zm.).
Autor: Małgorzata Celuch