Kompetencje rady pedagogicznej do odwołania dyrektora

Zmiany w Karcie Nauczyciela

Czy rada pedagogiczna może wnioskować do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora szkoły lub jego zastępcę?

Tak, rada pedagogiczna może wnioskować o odwołanie nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze, w tym dyrektora szkoły. Podstawę prawną do złożenia podobnego wniosku stanowi art. 72 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe. Rada występuje do organu prowadzącego szkołę, jako właściwego w przedmiocie powierzenia i odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

Organ przeprowadza procedurę wyjaśniającą

Złożenie wniosku uruchamia procedurę wyjaśniającą. Zgodnie z art. 72 ust. 3 Prawa oświatowego organ uprawniony do odwołania dyrektora, lub nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze, jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

WAŻNE

Niezależnie zatem, czy organ prowadzący podzieli stanowisko rady dotyczące konieczności odwołania dyrektora, czy też nie, ma obowiązek udzielić radzie pedagogicznej wyjaśnień w tej sprawie.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) - art. 72.

Michał Łyszczarz