Minimalna długość przerwy lekcyjnej

poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Czy od dnia 1 marca 2019 r. należy zgodnie z nowymi przepisami wydłużyć przerwy międzylekcyjne do 10 minut?

Nie. Nie ma prawnego obowiązku ustalania minimalnie 10 minutowych przerw międzylekcyjnych.

Nowa regulacja dotycząca przerw

W dniu 29 listopada 2018 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Znowelizowane rozporządzenie określa zasady ustalania długości przerw międzylekcyjnych. Zgodnie z dodanym § 14 ust. 3 dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego:

  • ustala długość przerw międzylekcyjnych oraz
  • organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia nowelizującego dyrektorzy szkół i placówek, w terminie do 1 marca 2019 r. muszą dostosować długość i organizację przerw międzylekcyjnych do wymagań określonych w § 14 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1.

Aktualnie dyrektor ma obowiązek zasięgnięcia opinii rady rodziców oraz samorządu uczniowskiego przed ustaleniem długości przerw międzylekcyjnych. Opinia tych podmiotów musi zostać również zasięgnięta w zakresie organizacji przerw w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki.

WAŻNE

Pierwotnie projekt rozporządzenia przewidywał, że przerwa międzylekcyjna będzie minimum 10 minutowa, jednakże ostatecznie podpisane rozporządzenie nie zawiera takiego zapisu. Zatem od 1 marca 2019 r. nie ma obowiązku zmiany długości przerw międzylekcyjnych z 5 minut na 10 minut.

Konieczne zasięgnięcie opinii

Zasięgniecie przez dyrektora szkoły opinii wymienionych podmiotów jest obligatoryjne, jest bowiem elementem procedury ustalania długości trwania przerw międzylekcyjnych. Opinie te nie są jednak dla dyrektora szkoły wiążące. Przepis rozporządzenia zmieniającego nie wymaga również aby wyrażona przez podmioty opinia była opinią pozytywną. Zatem dyrektor szkoły może ustalić długość przerw nawet mimo negatywnej opinii rady rodziców lub samorządu uczniowskiego. To dyrektor szkoły samodzielnie podejmuje decyzję o ustaleniu długości przerw, jest jednak zobowiązany przed podjęciem tej decyzji zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego, przy czym nie jest związany tymi opiniami. Ustalając długość przerw dyrektor szkoły powinien jednak tak je zorganizować by uczniowie mieli możliwość spożycia posiłków na terenie szkoły.

Podstawa prawna:

Autor: Joanna Swadźba