Ocena z zajęć rozwijających zainteresowania

dodatkowe przedmioty

W nowej podstawie programowej dla klas VIII są godziny do dyspozycji dyrektora w ramach których mają się odbywać zajęcia rozwijające kreatywność. Czy te zajęcia mają być oceniane, czy będą wpisywane na świadectwie, czy nieklasyfikowanie dotyczy tych zajęć?

Zajęcia rozwijające kreatywność uczniów organizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora nie są obowiązkowe, nie podlegają obowiązkowi oceniania i klasyfikowania oraz nie są wpisywane na świadectwie szkolnym (art. 44a ustawy o systemie oświaty).

Brak podstawy programowej dla zajęć

Należy zauważyć, że organizacja zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęć związanych z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów, została ustalona nie w przepisach dotyczących podstawy programowej, a w rozporządzeniu MEN z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – § 2 1 pkt. 4 lit. a oraz załącznik nr 1. Zajęcia te organizuje się z puli godzin do dyspozycji dyrektora.

O tym, że nie są to zajęcia obowiązkowe, udział w nich nie podlega ocenianiu, a więc i klasyfikacji oraz, że informacji o nich nie umieszcza się na świadectwach szkolnych decyduje kilka aktów prawnych.

Przede wszystkim dla zajęć tych nie została ustalona podstawa programowa w rozporządzeniu MEN 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – załącznik 2. W przywołanym rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół godziny do dyspozycji dyrektora umieszczone są poza sekcją obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Zajęcia te nie należą także do grupy zajęć dodatkowych, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe. Zgodnie z brzmieniem art. 44a ustawy o systemie oświaty nie podlegają obowiązkowi oceniania i klasyfikowania. Nie wpisuje się ich także na świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły, o czym przesądzają przepisy zawarte w pp. 9 i 10 załącznika nr 1 do rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Podstawa prawna:

Autor: Jacek Miklasiński