Prawo do dodatku za pracę w trudnych warunkach w poradni psychologiczno-pedagogicznej

dodatek

Czy i kiedy pracownikom w poradniach psychologiczno-pedagogicznych należy się dodatek za pracę w trudnych warunkach?

Specjaliści zatrudnieni w poradni psychologiczno-pedagogicznej mają prawo do dodatku za warunki pracy, jeśli wykonują zadania określone w rozporządzeniu MENiS.

Katalog zadań

Za pracę w trudnych warunkach uznaje się m.in. (§8 pkt 19 rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r.):

  • prowadzenie badan psychologicznych i pedagogicznych, w tym logopedycznych,
  • udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej,
  • udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
  • udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

Nauczycielom - specjalistom zatrudnionym w poradniach i wykonującym te zadania przysługuje dodatek za warunki pracy.  

Ewidencja wykonywanych zadań i zajęć

Wyczerpująca ewidencja czasu pracy nauczyciela prowadzona jest w zakresie realizowanych przez niego zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (tzw. pensum). Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, realizowane przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w ramach pensum, są rejestrowane i rozliczane w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć w okresach tygodniowych.

Odpowiednio zatem specjaliści powinni prowadzić ewidencję wykonywanych zadań i zajęć w dzienniku zajęć. Jednocześnie należy pamiętać, że wszystkie zadania wykonywane przez specjalistów w poradni sprowadzają się w zasadzie do:

1)      diagnozowania dzieci i młodzieży;

2)      udzielania dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3)      realizowania zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

4)      organizowania i prowadzenia wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Z tytułu realizacji tych zadań specjalistom – zatrudnionym w poradni - przysługuje dodatek za warunki pracy.

Podstawa prawna:

Autor: Agnieszka Kosiarz