Przechowywanie dokumentacji nauczycieli

przechowywanie dokumentacji

Czy dyrektor szkoły ma obowiązek przechowywania w dokumentacji szkoły dokumentacji nauczycieli, w tym nauczycielskich planów dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów czy też innych planów? Jeżeli tak, to jak długo?

Dokumentacja nauczycieli typu: plany dydaktyczne z poszczególnych przedmiotów, nie jest wymagana przez przepisy prawa, nie podlega kontroli. Ich wartość jest użyteczna w danej szkole przez pewien czas. Przepisy nie określają okresu przechowywania takich dokumentów szkolnych. Okres ich przechowywania w szkole powinien wynikać z jednolitego wykazu akt.

Dokumenty o czasowym znaczeniu praktycznym

Plany dydaktyczne itp., należy traktować, jako kategorię dokumentów o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie przyjętego w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującego okresu przechowywania podlega brakowaniu (po utracie praktycznego znaczenia dla danej szkoły).

EKSPERT RADZI

W jednolitym rzeczowym wykazie akt można przyjąć, że plany dydaktyczne będą kategorią B5, czyli ich okres przechowywania będzie wynosił 5 lat. Lata liczone są w pełnych latach kalendarzowych począwszy od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.

Dokumentacja wytwarzana i gromadzona przez szkoły i placówki oświatowe jest dokumentacją niearchiwalną, tzn., że nie wchodzi do państwowego zasobu archiwalnego (w jednolitym wykazie akt nie występuje kategoria oznaczona symbolem "A").

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.).
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Kultury z 20 października 2015 r. w sprawie w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1743 ze zm.).

Wanda Pakulniewicz