Uczestnictwo w egzaminie poprawkowym rodziców ucznia

egzamin poprawkowy

Uczennicy szkoły podstawowej wyznaczono egzamin poprawkowy z matematyki. Rodzice zwrócili się z pisemną prośbą o umożliwienie im udziału w egzaminie w charakterze obserwatorów. Czy mają prawo uczestniczyć w takim egzaminie?

Przepisy nie przewidują możliwości uczestnictwa rodziców w charakterze obserwatorów na egzaminie poprawkowym dziecka. Przepisy dotyczące egzaminów poprawkowych w szkole podstawowej określa:

  • art. 44m ustawy o systemie oświaty oraz
  • § 16 rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

W wymienionych przepisach nie ma informacji o możliwości uczestniczenia rodziców w charakterze obserwatorów na egzaminie poprawkowym ucznia. Jednocześnie, zgodnie z art. 44e  ust. 5 pkt 2 - ustawy na wniosek rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego, o którym mowa w art. 44m ust. 1, jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

Podstawa prawna:

Autor: Wanda Pakulniewicz