Warunki otwarcia szkolnego sklepiku

szkolny sklepik

Czy o zamiarze uruchomienia w szkole sklepiku należy informować kuratorium oświaty?

Przepisy nie przewidują obowiązku informowania kuratorium oświaty o otwarciu sklepiku szkolnego.

Co powinno znajdować się w szkole

Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

1)      pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

2)      biblioteki,

3)      świetlicy – w przypadku szkoły podstawowej, szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i szkoły prowadzącej kształcenie specjalnej,

4)      gabinetu profilaktyki zdrowotnej spełniającego szczegółowe wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej oraz wyposażonego w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej,

5)      zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

6)      pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni,

7)      pomieszczenia umożliwiającego bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków podczas pobytu w szkole – w przypadku szkoły podstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej (art. 103 ust. 1 Prawa oświatowego).

Jak wynika z wyliczenia, sklepik szkolny nie jest obowiązkowym elementem szkoły. Nie obowiązują żadne przepisy, które regulowałyby zasady otwarcia sklepiku szkolnego. Tym samym dyrektor nie ma obowiązku informowania kuratorium oświaty o otwarciu tego sklepiku

Podstawa prawna:

Autor: Leszek Zaleśny