Ważność oceny pracy w konkursie na dyrektora szkoły

Czy wyróżniająca ocena pracy wystawiona w maju 2018 r. (tj. na starych zasadach) będzie ważna w konkursie na dyrektora szkoły, który odbędzie się w 2020 r.?

Tak. Oceną z maja 2018 r. można posługiwać się w procedurze konkursowej, która odbędzie się w 2020 r. Stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący szkołę (art. 63 ust. 1 Prawa oświatowego). Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu (art. 63 ust. 10 Prawa oświatowego). Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który między innymi uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora (§ 1 pkt 4a rozporządzenia MEN w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce).

Kandydat wraz z dokumentacją konkursową powinien złożyć poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy (§ 1 ust. 2 pkt 4 lit. m rozporządzenia MEN w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej).

Podstawa prawna:

Autor: Leszek Zaleśny