Wezwanie policji i pogotowia do szkoły

wezwanie policji do szkoły

Czy policja bądź pogotowie mogą odmówić przyjazdu na wezwanie pracownika szkoły?

Dyspozytor pogotowia może odmówić przyjazdu, jeżeli zdrowiu lub życiu pacjenta nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja jest obowiązana reagować na każde zgłoszenie.

Do zadań dyspozytorów medycznych należy w szczególności (art. 27 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym):

 • przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach, ustalanie priorytetów i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, 
 • przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy;
 • przekazywanie kierującemu akcją medyczną niezbędnych informacji ułatwiających prowadzenie medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia;
 • zbieranie aktualnych informacji o dostępnych w rejonie operacyjnym jednostkach systemu i ich gotowości oraz przekazywanie tych informacji wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego;
 • zbieranie i archiwizowanie bieżących informacji o zdarzeniach i prowadzonych medycznych czynnościach ratunkowych;
 • powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych lub, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia, centrów urazowych lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego;
 • powiadamianie o zdarzeniu jednostek współpracujących z systemem, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia;
 • współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego.

 

ZDANIEM RZECZNIKA PRAW PACJENTA

Zgodnie z informacją dostępną na stronie Rzecznika Praw Pacjenta (http://www.bpp.gov.pl) dyspozytor może odmówić przyjazdu karetki pogotowia jednakże tylko w sytuacji, gdy uzna, że życiu bądź zdrowiu pacjenta nie grozi niebezpieczeństwo. Obowiązkiem dyspozytora jest wówczas podanie przyczyn odmowy oraz wskazanie innej możliwości uzyskania pomocy medycznej np. w punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W razie wątpliwości dyspozytor może także poprosić lekarza dyżurnego wyznaczonego przez dysponenta jednostki, lub lekarza koordynatora ratownictwa medycznego o konsultację odnośnie konkretnego przypadku. Zatem w przypadku, gdy życiu lub zdrowiu pacjenta grozi niebezpieczeństwo, dyspozytor nie może odmówić przyjazdu karetki.

 

Z kolei do zadań dyżurnego jednostki policji należy zapewnienie natychmiastowej reakcji Policji na zgłoszone wydarzenie (§ 5 ust. 1 pkt 1 Zarządzenia Nr 1173 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji).

Realizacja tego zadania następuje poprzez:

 • bieżące przyjmowanie zgłoszeń o wydarzeniach oraz informacji uzupełniających;
 • niezwłoczne inicjowanie działań po przyjęciu zgłoszenia lub informacji o wydarzeniu;
 • bieżące kierowanie będącymi w jego dyspozycji siłami i środkami jednostki Policji;
 • dokonywanie zmian w dyslokacji służby stosownie do zaistniałych potrzeb;
 • podejmowanie decyzji i wydawanie poleceń w zakresie kompetencji określonych przez kierownika jednostki Policji oraz wynikających z odrębnych przepisów;
 • zapewnienie właściwego obiegu informacji o zaistniałym wydarzeniu;
 • kierowanie siłami policyjnymi do czasu wyznaczenia policjanta odpowiedzialnego za prawidłową realizację zadań w związku z zaistniałym wydarzeniem.

Przepisy te wprost nakazują zatem podjęcie reakcji na każde zgłoszenie. Do zadań dyżurnego jednostki policji należy niezwłoczne inicjowanie działań po przyjęciu zgłoszenia lub informacji o wydarzeniu.

Podstawa prawna: