Zamknięcie ksiąg rachunkowych w przypadku połączenia szkoły i przedszkola

księgi rachunkowe

Z początkiem nowego roku szkolnego nastąpi połączenie szkoły podstawowej i przedszkola w zespół szkolno-przedszkolny. Czy na dzień 31 sierpnia należy dokonać likwidacji jednostek i zamknąć księgi rachunkowe szkoły i przedszkola i z dniem 1 września otworzyć księgi rachunkowe nowej jednostki?

W razie włączenia szkoły i przedszkola do zespołu należy dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych tych jednostek. Przepisy prawa nie wymagają jednak likwidacji jednostek budżetowych włączanych w zespół.

Inwentaryzacja mienia

Prawo oświatowe przewidują możliwość połączenia szkół różnych typów lub placówek w zespół. Organ prowadzący może również połączyć w zespół prowadzoną przez siebie szkołę podstawową z prowadzonymi przez siebie przedszkolami mającymi siedzibę na obszarze objętym obwodem tej szkoły. Tworząc zespół organ prowadzący nadaje mu akt założycielski i statut. Przepisy nie regulują jednak kwestii bytu prawnego jednostek budżetowych włączanych w zespół. W tej materii zastosowanie znajdą przepisy ustawy o finansach publicznych.

Łączenie jednostek budżetowych, jakimi są szkoły i przedszkola samorządowe w zespół powoduje, że powstaje nowa jednostka budżetowa jaką jest zespół (tu: zespół szkolno – przedszkolny).

Zgodnie z art. 12 ust. 5 w zw. z ust. 3 ustawy o finansach publicznych, łącząc jednostki budżetowe, organ określa przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tych łączonych jednostek. Tym samym aby móc przekazać mienie łączonej szkoły i przedszkola, zgodnie z dyspozycją organu prowadzącego należy dokonać inwentaryzacji tego mienia w łączonych jednostkach, na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

EKSPERT RADZI

Najczęściej mienie łączonych w zespół jednostek staje się mieniem zespołu – zgodnie z wolą organu prowadzącego wyrażoną w uchwale o połączeniu szkół i przedszkoli w zespół.

WAŻNE

Przepisy prawa nie wymagają natomiast likwidacji jednostki budżetowej włączanej w zespół. Szkoła i przedszkole wchodzące w skład zespołu, nie ulegają likwidacji, dalej bowiem mają swoje nazwy, statuty, rady pedagogiczne i rady rodziców – jeśli statut zespołu nie stanowi inaczej tracą moc postanowienia zawarte w statutach połączonych szkół i placówek (tu: szkoły i przedszkola).

Zamknięcie i ponowne otwarcie ksiąg

Podstawową czynnością związaną z włączeniem jednostek w zespół jest zamknięcie ksiąg rachunkowych włączanych w zespół jednostek budżetowych. Wynika to z art. 12 ust. 2 pkt 5 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym księgi rachunkowe zamyka się na dzień poprzedzający dzień połączenia jednostek, jeżeli w wyniku połączenia powstaje nowa jednostka (tu na dzień 31 sierpnia 2019 r.).

W celu prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych wcześniej należy przeprowadzić wszelkie czynności charakterystyczne dla zamknięcia, a więc m.in. przeprowadzić inwentaryzację. Natomiast z dniem połączenia jednostek należy otworzyć księgi rachunkowe dla zespołu.

Podstawa prawna:

Autor: Joanna Swadźba