Zapis dotyczący oceny przewidywanej w statucie szkoły

poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Czy w statucie szkoły powinna być zawarta informacja o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania? Czy jest to obowiązek czy dobrowolność? Czy po wystawieniu przewidywanych ocen mogą one być zmieniane bez stosowania żadnej procedury? W szkole są odmienne zdania - nauczyciele twierdzą, że nie powinno być zapisanych żadnych ustaleń w tej sprawie a uczeń może poprawiać ocenę tak jak w ciągu roku szkolnego.

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły. Elementem statutu jest ustalenie w nim warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Jest to obowiązek.

Tryb zmiany w statucie

Ocena przewidywana, jeśli nie wniesiono do niej w ustalonym statutem trybie uznanego za uzasadniony wniosku o ocenę wyższą, staje się ustaloną oceną klasyfikacyjną, która nie podlega zmianie (poza przypadkiem wniesienia zastrzeżenia co do trybu ustalenia oceny lub przypadku egzaminu poprawkowego po uzyskaniu niedostatecznych ocen klasyfikacyjnych z 2 obowiązkowych zajęć edukacyjnych). Wspomniani nauczyciele nie maja racji.

 

Statut szkoły zawiera w szczególności szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, o którym mowa w art. 44b ustawy o systemie oświaty (art. 98 ust. 1 pkt 8 ustawy – Prawo oświatowe).

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje (art. 44b ust. 6 ustawy o systemie oświaty):

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych;

2)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)      ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)      ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)      ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

Nauczyciele informują rodziców i uczniów

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców, o (art. 44b ust. 8 ustawy o systemie oświaty):

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)      warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o (art. 44b ust. 9 ustawy o systemie oświaty):

1)      warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2)      warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły (art. 44g ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.),
  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).
Autor: Leszek Zaleśny