Zmiana adresu ucznia - jak zaktualizować dokumentację nauczania

W jaki sposób aktualizować wpisy w księdze ewidencji, gdy uczeń zmienił adres?

Należy postąpić tak, jak w przypadku sprostowania błędu, przy czym powinniśmy zamieścić odpowiednią adnotację. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księdze ewidencji, a także w księdze uczniów oraz arkuszu ocen ucznia dokonuje dyrektor szkoły lub placówki albo osoba przez niego upoważniona do dokonania sprostowania.

Sprostowania dokonujemy przez:

  • skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów,
  • czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych,
  • wpisanie daty,
  • złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania.

Wobec braku stosownych przepisów określających sposób dokonania zmiany adresu ucznia w księdze i ewidencji, o których mowa wyżej należy kierować się przywołanymi przepisami dotyczącymi sprostowania błędu i oczywistej omyłki.

 

EKSPERT RADZI

Jeśli w księdze jest miejsca na uwagi, wówczas trzeba zamieścić informację, iż zmiana wpisu była spowodowana zmianą adresu zamieszkania ucznia a nie omyłką.

 

Jeśli uczeń zmienił adres zamieszkania, na taki który znajduje się poza obwodem szkoły, to należałoby go wykreślić z księgi ewidencji dzieci (§ 3 ust. 1 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r.).

Wpisów w księdze ewidencji i księdze uczniów dokonuje się na podstawie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości rodziców albo pełnoletniego ucznia, innych dokumentów zawierających dane podlegające wpisowi do odpowiedniej księgi oraz informacji przekazanych przez organ gminy lub dyrektora innej szkoły lub placówki.

Podstawa prawna:

Autor: Jacek Miklasiński