Brak klasyfikacji a egzamin poprawkowy

Czy uczniowi, który jest nieklasyfikowany z 5 przedmiotów należy umożliwić zdawanie egzaminu poprawkowego z 2 przedmiotów?

Wyjazd nauczyciela na wycieczkę z inną szkołą – usprawiedliwienie nieobecności

Nauczyciel zawiadomił nas, że w podstawowym miejscu pracy wyjeżdża na tygodniową wycieczkę z uczniami w charakterze opiekuna. W jaki sposób powinien usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy?

Wcześniejsze zakończenie roku szkolnego – czy jest możliwe

 Czy możliwe jest ze względu na warunki lokalowe i techniczne szkoły zorganizowanie zakończenia roku szkolnego dla klas 0-III SP po lekcjach 21 czerwca, a dla pozostałych uczniów, tj. klas IV SP - III gimnazjum 22 czerwca? 

Upoważnienie do odbioru dziecka w przypadku rozwodu rodziców

Rodzice dziecka są skonfliktowani, nie mieszkają ze sobą, obydwoje mają prawa rodzicielskie. Czy każde z nich może upoważnić do odbioru dziecka ze świetlicy jakąś osobę, czy obydwoje muszą się na to zgodzić? Konkretnie chodzi o to, że dziecko mieszka z mamą, odbiera je z upoważnienia mamy dziadek, którego nie akceptuje tata dziecka. Jak należy postępować, zanim sąd coś zadecyduje?

Kto podpisuje zgodę na udział w wycieczce szkolnej

Czy zgodę na udział dziecka w wycieczce szkolnej podpisują obowiązkowo oboje rodzice? Czy zgoda może mieć formę ustną, tzn. czy rodzic może poinformować nauczyciela, że zgadza się na udział w wyjeździe, bez przedłożenia dokumentu?

Znieważenie nauczyciela - procedura postępowania

Nauczyciel zgłosił znieważanie przez ucznia. Komu i jak dyrektor szkoły ma to zgłosić?

Wizytator stwierdził brak kwalifikacji nauczyciela - jak postąpić

Nauczyciel dyplomowany jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 2/18. Po kontroli kuratoryjnej stwierdzono, że nauczyciel nie posiada odpowiedniego  wykształcenia do nauczania przedmiotu wiedza o kulturze.Nauczyciel jest w wieku przedemerytalnym (63 lata). Co powinien uczynić dyrektor?

Postępowania w przypadku niepromowania gimnazjalisty

Co się stanie z uczniem klasy II gimnazjalnej, który nie otrzyma promocji do klasy następnej -czyli III gimnazjalnej? W której klasie od września 2018 r. będzie kontynuował naukę - 7 czy 8?

Egzamin w trakcie zwolnienia lekarskiego

Problem dotyczy niepełnoletniej słuchaczki klasy II, semestru IV Gimnazjum dla Dorosłych - niespełna 17 lat. Słuchaczka jest w 26 tygodniu ciąży i niemal od początku ciąży przebywa na zwolnieniu lekarskim. W związku z tym, nie ma ocen z przedmiotów ani frekwencji na zajęciach dydaktycznych, a tym samym nie spełnia kryteriów przystąpienia do egzaminów w sesji letniej. Egzaminy odbywają się od 6 czerwca do 14 czerwca 2018 r. Słuchaczka w tym czasie jest na zwolnieniu lekarskim i zwróciła się z prośbą w podaniu o dopuszczenie jej do egzaminów. Czy słuchaczka może przystąpić do egzaminów w czasie trwania zwolnienia lekarskiego? Jeśli nie, to w jakim terminie może przystąpić do egzaminów? Jak w takim przypadku powinna postąpić rada pedagogiczna i na jakiej podstawie prawnej?

Zabezpieczenie danych osób upoważnionych do odbioru dziecka

Jak, po zmianie przepisów o ochronie danych osobowych, należy zabezpieczyć dane osób – rodziców, opiekunów - upoważnionych do odbioru dzieci ze szkoły?