Zasady wydawania legitymacji szkolnych

Czy legitymacje uczniowskie wydane na drukach według wzoru obowiązującego przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych z 26 kwietnia 2018 r. będą nadal ważne? Czy dopuszczalne jest wydanie legitymacji uczniowskiej na starym druku.

Ocena pracy wystawiona przed 1 września 2018 r.

Czy wyróżniająca ocena pracy nauczyciela wystawiona na podstawie dotychczasowych przepisów traci ważność 1 września 2018 r.?

Zapisy dotyczące używania telefonów komórkowych przez uczniów

Uszczegóławiamy regulamin korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły. Zaproponowano formułę, że uczeń, który nieproszony skorzysta z telefonu podczas zajęć musi liczyć się z jego odebraniem przez nauczyciela i zdeponowaniem w sejfie do momentu odbioru przez rodzica. Czy taka opcja nie kłóci się z prawem ogólnym? Jeżeli tak, jakie rozwiązania w regulaminie można zastosować?

Organizacja klasy, do której uczęszcza uczeń z autyzmem

Do klasy I szkoły podstawowej ogólnodostępnej zostało zapisane dziecko z autyzmem. Ilu uczniów powinna liczyć klasa w tej szkole, w której będzie uczyło się do dziecko z autyzmem?

Zmiana formy arkusza ocen z papierowej na komputerową

Uczniowie obecnych klas VII mają wypełnianie arkusze ocen od kl. I do VI ręcznie. Czy w klasie VII mogę wydrukować im arkusz w formie komputerowej i dołączyć do dotychczasowej dokumentacji w formie załącznika?

Przedłużenie stażu w razie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia

Nauczycielka ma zakończyć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego 31 maja 2019 r. W okresie od 1 grudnia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. Czy staż ulegnie przedłużeniu o dni nieobecności od 1 czerwca 2019 r. o 7 miesięcy, czyli do 31 grudnia 2019 r. czy konkretnie o 212 dni, czyli do 29 grudnia 2019 r? . Czy informację pisemną o przedłużeniu stażu na wyższy stopień awansu zawodowego przekazać nauczycielce w lipcu 2018 r. czy w maju 2019 r.?

Zatwierdzenie planu nadzoru dyrektora

Jak wygląda wzór uchwały zatwierdzającej plan nadzoru pedagogicznego?

Warunki przedłużenia stażu nauczyciela

Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego powinien zostać przedłużony do 26 września 2019 r.

Brak klasyfikacji a egzamin poprawkowy

Czy uczniowi, który jest nieklasyfikowany z 5 przedmiotów należy umożliwić zdawanie egzaminu poprawkowego z 2 przedmiotów?

Wyjazd nauczyciela na wycieczkę z inną szkołą – usprawiedliwienie nieobecności

Nauczyciel zawiadomił nas, że w podstawowym miejscu pracy wyjeżdża na tygodniową wycieczkę z uczniami w charakterze opiekuna. W jaki sposób powinien usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy?