Zatwierdzenie planu nadzoru dyrektora

Jak wygląda wzór uchwały zatwierdzającej plan nadzoru pedagogicznego?

Warunki przedłużenia stażu nauczyciela

Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego powinien zostać przedłużony do 26 września 2019 r.

Brak klasyfikacji a egzamin poprawkowy

Czy uczniowi, który jest nieklasyfikowany z 5 przedmiotów należy umożliwić zdawanie egzaminu poprawkowego z 2 przedmiotów?

Wyjazd nauczyciela na wycieczkę z inną szkołą – usprawiedliwienie nieobecności

Nauczyciel zawiadomił nas, że w podstawowym miejscu pracy wyjeżdża na tygodniową wycieczkę z uczniami w charakterze opiekuna. W jaki sposób powinien usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy?

Wcześniejsze zakończenie roku szkolnego – czy jest możliwe

 Czy możliwe jest ze względu na warunki lokalowe i techniczne szkoły zorganizowanie zakończenia roku szkolnego dla klas 0-III SP po lekcjach 21 czerwca, a dla pozostałych uczniów, tj. klas IV SP - III gimnazjum 22 czerwca? 

Upoważnienie do odbioru dziecka w przypadku rozwodu rodziców

Rodzice dziecka są skonfliktowani, nie mieszkają ze sobą, obydwoje mają prawa rodzicielskie. Czy każde z nich może upoważnić do odbioru dziecka ze świetlicy jakąś osobę, czy obydwoje muszą się na to zgodzić? Konkretnie chodzi o to, że dziecko mieszka z mamą, odbiera je z upoważnienia mamy dziadek, którego nie akceptuje tata dziecka. Jak należy postępować, zanim sąd coś zadecyduje?

Kto podpisuje zgodę na udział w wycieczce szkolnej

Czy zgodę na udział dziecka w wycieczce szkolnej podpisują obowiązkowo oboje rodzice? Czy zgoda może mieć formę ustną, tzn. czy rodzic może poinformować nauczyciela, że zgadza się na udział w wyjeździe, bez przedłożenia dokumentu?

Znieważenie nauczyciela - procedura postępowania

Nauczyciel zgłosił znieważanie przez ucznia. Komu i jak dyrektor szkoły ma to zgłosić?

Wizytator stwierdził brak kwalifikacji nauczyciela - jak postąpić

Nauczyciel dyplomowany jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 2/18. Po kontroli kuratoryjnej stwierdzono, że nauczyciel nie posiada odpowiedniego  wykształcenia do nauczania przedmiotu wiedza o kulturze.Nauczyciel jest w wieku przedemerytalnym (63 lata). Co powinien uczynić dyrektor?

Postępowania w przypadku niepromowania gimnazjalisty

Co się stanie z uczniem klasy II gimnazjalnej, który nie otrzyma promocji do klasy następnej -czyli III gimnazjalnej? W której klasie od września 2018 r. będzie kontynuował naukę - 7 czy 8?