Czy zmiany w programie wychowawczo-profilaktycznym wymagają opinii rady rodziców

współpraca z radą rodziców

W szkole organizowane są przez podmiot zewnętrzny zajęcia profilaktyczne dla młodzieży „W stronę dojrzałości”. Zajęć tych nie ujęliśmy w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym (oferta pojawiła się w trakcie roku szkolnego). Czy konieczne jest zwrócenie się do rady rodziców o pozytywne zaopiniowanie możliwości przeprowadzenia tych zajęć?

Jeśli nowe zajęcia profilaktyczne mają być elementem programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, wówczas mamy do czynienia z modyfikacją tego programu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe. W takim przypadku trzeba postępować jak przy uchwalaniu programu wychowawczo-profilaktycznego (art. 84 ust. 2 ww. ustawy).

Prowadzenie dodatkowych zajęć - regulacje prawne

Kwestię przeprowadzania zajęć w szkole przez stowarzyszenia i inne organizacje reguluje art. 86 ust. 1 i 2 ustawy:

  • „ust. 1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki,
  • ust. 2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców”.

Pozostałe wymienione artykuły:

  • Art. 84  ust. 2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26;
  • Art. 26 ust. 1. Szkoły oraz placówki realizują program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

1)      treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz

2)      treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Podstawa prawna:

Autor: Wanda Pakulniewicz