Ustalanie dni wolnych od zajęć

dni wolne od zajęć

Czy w szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi istnieje obowiązek zarezerwowania 3 dni wolnych od zajęć z puli obowiązujących 8 dla celów egzaminu gimnazjalnego?

Rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego wskazuje, że może to być maksymalnie 8 dni i sugeruje, jakie to mogą być dni. To dyrektor decyduje o tym, jakie dni będą wolne od zajęć.

Maksymalna liczba dni wolnych

Maksymalna liczna dni wolnych ustalonych przez dyrektora wynosi dla:

  • szkół podstawowych - do 8 dni,
  • liceów ogólnokształcących i techników - do 10 dni,
  • branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i placówek kształcenia praktycznego - do 6 dni.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być ustalone:

  • w dni, w których w szkole odbywa się odpowiednio: egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie,
  • w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych,
  • w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

Aktualnie są 2 obowiązujące rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego – w zależności od tego, jakiego typu szkoły dotyczy:

  • rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - dotyczy publicznych szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
  • rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - dotyczy gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, klas gimnazjalnych w innych szkołach.

Przepisy dla gimnazjów – nadal obowiązują

W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do dotychczasowego gimnazjum stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 127 ust. 3 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe). Ustawodawca określił również, że  do klas dotychczasowych gimnazjów w szkole podstawowej utworzonej wyniku przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową lub włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej  w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące gimnazjów, aż do czasu likwidacji tych klas.

Zarówno w szkole podstawowej na podstawie rozporządzenia  z 11 sierpnia 2017 r. przewiduje się możliwość ustalenia do 8 dni wolnych, a w przypadku klas gimnazjalnych dotychczasowe przepisy przewidują również do 8 dni wolnych.

Podstawa prawna:

Autor: Monika Fidler