Zasady wydawania legitymacji szkolnych

legitymacje szkolne

Czy legitymacje uczniowskie wydane na drukach według wzoru obowiązującego przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych z 26 kwietnia 2018 r. będą nadal ważne? Czy dopuszczalne jest wydanie legitymacji uczniowskiej na starym druku.

 

Nie jest dopuszczalne wydawanie legitymacji szkolnych na starym druku. Dotychczas wydane legitymacje zachowują jednak ważność.

Obowiązują nowe druki…

Od roku szkolnego 2017/2018 (§ 69 ust. 5 rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.):

1)      legitymacje szkolne i e-legitymacje szkolne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, z wyjątkiem szkół policealnych dla młodzieży, są wydawane na druku według odpowiednio wzoru nr 1 lub 6 określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

2)      legitymacje szkolne i e-legitymacje szkolne dla uczniów szkół policealnych dla młodzieży i słuchaczy szkół dla dorosłych są wydawane na druku według wzoru odpowiednio nr 2 lub 7 określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

3)      legitymacje szkolne i e-legitymacje szkolne dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych lub szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, z wyjątkiem szkół policealnych dla młodzieży, są wydawane na druku według wzoru odpowiednio nr 3 lub 8 określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

4)      legitymacje szkolne i e-legitymacje szkolne dla niepełnosprawnych uczniów szkół policealnych dla młodzieży oraz niepełnosprawnych słuchaczy szkół dla dorosłych są wydawane na druku według wzoru odpowiednio nr 4 lub 9 określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5)      legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych i e-legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego są wydawane na druku według wzoru odpowiednio nr 5 lub 10 określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Nowe legitymacje muszą już być wydawane drukach określonych w rozporządzeniu z 26 kwietnia 2018 r.

…również w przypadku przejścia ucznia

Nowe druki obowiązują również w przypadku przejścia w roku szkolnym 2017/2018 i w latach następnych:

1)      ucznia szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży do innej szkoły,

2)      ucznia dotychczasowego gimnazjum dla dzieci i młodzieży do innej szkoły,

3)      ucznia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży do innej szkoły,

4)      ucznia dotychczasowego czteroletniego technikum do innej szkoły,

5)      ucznia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy do innej szkoły.

W takim wypadku legitymacja szkolna albo e-legitymacja szkolna jest wydawana na druku według wzoru odpowiednio nr 1 lub 6 określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia, a w przypadku ucznia niepełnosprawnego według wzoru odpowiednio nr 3 lub 8 określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Z kolei w przypadku przejścia w roku szkolnym 2017/2018 i w latach następnych:

1)      słuchacza szkoły podstawowej dla dorosłych do innej szkoły,

2)      słuchacza dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych do innej szkoły,

3)      słuchacza dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych do innej szkoły,

4)      ucznia szkoły policealnej dla młodzieży do innej szkoły,

5)      słuchacza szkoły policealnej dla dorosłych do innej szkoły

- legitymacja szkolna lub e-legitymacja szkolna jest wydawana na druku według wzoru odpowiednio nr 2 lub 7 określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia, a w przypadku ucznia lub słuchacza niepełnosprawnego według wzoru odpowiednio nr 4 lub 9 określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

 

EKSPERT RADZI

Już wydane legitymacje zachowują ważność na podstawie § 69 ust. 1 rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem legitymacje szkolne, wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia z 26 kwietnia 2018 r., zachowują ważność do czasu odpowiednio zakończenia przez ucznia albo słuchacza szkoły dla dorosłych kształcenia w danej szkole.

 

Autor: Michał Łyszczarz