WYDANIE ONLINE

Najważniejsze zadanie dyrektora w kwestii organizacji nauczania indywidualnego to ustalenie prawidłowego tygodniowego harmonogramu zajęć dla ucznia, który otrzymał zgodę na nauczanie indywidualne. Podstawę harmonogramu stanowią zalecenia zawarte w nowym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2014 r. oraz w orzeczeniu ucznia o potrzebie nauczania indywidualnego.

czytaj więcej »

Zarządzanie ryzykiem to jeden z celów kontroli zarządczej. Wywołuje ono wiele niepokoju, co wynika z tego, że w szkołach jest to zagadnienie nowe, a tym samym nie do końca jeszcze zrozumiane. Poznanie najważniejszych aspektów dotyczących zarządzania ryzykiem umożliwi dyrektorom szkół i placówek zaplanowanie i przeprowadzenie tego procesu w sposób efektywny i przekładający się na podnoszenie jakości pracy szkoły.

czytaj więcej »

Każda szkoła i placówka oświatowa znajduje się w posiadaniu danych stanowiących informację publiczną. Każdy dyrektor powinien wiedzieć, które z informacji posiadanych przez szkołę powinien udostępniać, kiedy, komu i na jakich zasadach.

czytaj więcej »

Przepisy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych bardzo ogólnie określają cele, na jakie można przeznaczyć środki z Funduszu. Zakwalifikowanie określonego wydatku do jednej z form działalności nasuwa niejedną wątpliwość i budzi obawy. W efekcie wiele możliwości pozostaje niewykorzystanych. Dla niektórych zaskoczeniem może być to, jak wiele świadczeń można sfinansować z ZFŚS.

czytaj więcej »

Bony, paczki i gotówka na święta mogą być przyznawane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wszystko zależy jednak od tego, czy zostały zapisane w regulaminie, różna też musi być ich wartość.

czytaj więcej »

Fundacja Banku Ochrony Środowiska ogłosiła trzecią edycję ogólnopolskiego konkursu grantowego „Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja”. Aby wziąć udział w konkursie o dotację, do 30 listopada 2014 r. należy przesłać wypełniony elektronicznie formularz zgłoszenia do projektu na adres fundacji.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować rodziców ucznia, który nie zwrócił podręcznika do klasy pierwszej, że opłatę za książkę należy przekazać na konto Ministerstwa Edukacji Narodowej.

czytaj więcej »

Wynagrodzenie minimalne w 2015 roku wyniesie 1.750 zł, czyli o 70 zł więcej od tegorocznego. Oznacza to, że pracownikom, którzy pracują za minimalną pensję, należy się podwyżka.

czytaj więcej »

Dnia16 października 2014 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych. Najważniejsze z punktu widzenia dyrektorów szkół propozycje zmian dotyczą wprowadzenia elektronicznego systemu e-zwolnień oraz rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego.

czytaj więcej »

            Obecnie problem e-papierosów jest nasilony zwłaszcza w gimnazjach. Zakaz ich używania na terenie szkoły można umieścić w statucie. Rzecznik praw dziecka zwrócił się do ministra zdrowia o pilne podjęcie prac legislacyjnych, które zakażą reklamy oraz sprzedaży papierosów elektronicznych osobom do lat 18.

czytaj więcej »

Pytanie: Chłopiec ma zdiagnozowane ADHD i zaburzenia emocjonalne. Czy szkoła może mu przyznać indywidualne zajęcia np. dydaktyczno-wyrównawcze na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy niezbędne jest do tego orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Uczennica posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zespół Aspergera i jednocześnie orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego ze względu na złamaną nogę. Rodzice chcą, by część zajęć edukacyjnych odbywała się na terenie szkoły, w klasie razem z innymi dziećmi. Czy dyrektor może przystać na takie rozwiązanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony w szkole na podstawie umowy o pracę w kadrach. Wcześniej w tej samej szkole był zatrudniony na podstawie Karty Nauczyciela jako pedagog na zastępstwo. Obecnie od czasu do czasu prowadzi terapię pedagogiczną w zastępstwie (ale sporadycznie, nie jest to stałe). Czy dyrektor może dofinansować mu studia z zakresu logopedii? Jeśli tak to na jakiej podstawie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można ustalić grupie nauczycieli, specjalistom, wynagrodzenie zasadnicze wyższe niż wynika to z rozporządzenia określającego minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy legitymacje służbowe dla nauczycieli zawsze obowiązują i na jakie środki transportu przysługują ulgi?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły ma obowiązek uwzględnić pisemną prośbę nauczyciela kontraktowego, który jest w trakcie ostatniego roku odbywania stażu na stopień nauczyciela mianowanego, o dokonanie zmiany w planie rozwoju zawodowego, polegającej na wycofaniu zaplanowanych studiów podyplomowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel W-F zwrócił się do dyrektora z prośbą dofinansowanie szkolenia trenerskiego. Dostał odmowę, po czy udał się z tą samą prośbą do gminy. Czy organ prowadzący, w tym wypadku wójt, może zmusić dyrektora szkoły do sfinansowania studiów podyplomowych nauczycielowi, które nie są zgodne z potrzebami szkoły zawartymi w WDN, ze środków przyznanych szkole, przeznaczonych na szkolenia dla nauczycieli?

czytaj więcej »

Pytanie: Ile godzin etyki tygodniowo należy zorganizować uczniowi w szkole podstawowej i gimnazjum?

czytaj więcej »

Pytanie: Uczeń nie uczęszcza ani na religię, ani na etykę, które odbywają się w środku zajęć lekcyjnych. Dyrektor ustalił, że w tym czasie powinien przebywać w bibliotece szkolnej. Czy i gdzie należy ewentualnie odnotować jego nieobecność?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w technikum wiodący język obcy musi być językiem obcym zawodowym?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy obowiązek zorganizowania nauki religii spoczywa na organie prowadzącym czy na dyrektorze szkoły? W szkole deklarację uczestnictwa w zajęciach z religii złożyli zaledwie rodzice dwójki uczniów.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła ma podpisaną umowę z konkretnym lekarzem medycyny pracy i kieruje do niego nauczycieli na badania. Czy nauczyciel może przynieść zaświadczenie o zdolności do pracy od innego lekarza medycyny pracy i dyrektor szkoły ma obowiązek je honorować?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownik szkoły, konkretnie woźny, któremu brakuje mniej niż 4 lata do emerytury, może złożyć wniosek o zmniejszenie wymiaru zatrudnienia z pełnego na pół etatu? Czy w takiej sytuacji można obniżyć mu wynagrodzenie proporcjonalnie do wymiaru etatu?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor szkoły przyznał dodatek motywacyjny nauczycielowi na okres trzech miesięcy. Nauczyciel na piśmie o przyznaniu dodatku motywacyjnego napisał adnotację, że odmawia przyjęcia dodatku. Czy nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dodatku motywacyjnego? Czy jego adnotacja na piśmie w sprawie przyznania dodatku stanowi podstawę do jego nienaliczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy duplikat świadectwa ukończenia liceum musi być podpisany przez dyrektora szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel rozpoczął staż na nauczyciela mianowanego z dniem 1 września 2014 r. Okres stażu powinien trwać 2 lata i 9 miesięcy. Dnia 14 października 2014 r. nauczyciel uzyskał tytuł doktora. Czy dyrektor szkoły może skrócić nauczycielowi staż, jeśli w dniu rozpoczęcia stażu nauczyciel nie posiadał jeszcze tytułu doktora?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak długo ważna jest ocena dorobku zawodowego wydana dla nauczyciela kontraktowego? Nauczyciel uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego w 2011 roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pieczątka nagłówkowa szkoły może być otoczona ramką?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła podstawowa ma oddziały przedszkolne, tzw. zerówki. Dzień 10 listopada jest dniem wolnym - odrabianym w kolejną sobotę. Czy 10 listopada może być wolny dla całej szkoły - łącznie z oddziałem przedszkolnym? Czy dla oddziałów przedszkolnych należy otworzyć w tym dniu szkołę?

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole pracuje małżeństwo na stanowiskach nauczycielskich. Posiadają jedno dziecko. Do tej pory dziecko dostawało na święta Bożego Narodzenia jedną paczkę. Pracownicy zwrócili się z zapytaniem, dlaczego nie są to dwie paczki. Uważają, że każde z nich powinno otrzymać paczkę. Fundusz socjalny nie reguluje tej kwestii. Jak powinien w tej sytuacji postąpić dyrektor szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona w szkole w pełnym wymiarze godzin prowadzi dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z dziećmi. Za te dodatkowe godziny otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia. W jakiej wysokości powinno się dokonać potrącenia komorniczego z tego zlecenia?

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole jest wolny wakat dla nauczyciela matematyki. Wpłynęło kilka podań o pracę na to stanowisko. Jedno z nich to podanie syna dyrektora szkoły. Czy dyrektor może podjąć decyzję o zatrudnieniu własnego dziecka na stanowisku nauczyciela , mimo że jest kilka innych zgłoszeń i wszyscy kandydaci spełniają wymagania? Należy dodać, że jest to mała szkoła, w której nie ma wicedyrektorów i nauczyciele bezpośrednio podlegają dyrektorowi szkoły. Czy w takiej sytuacji potrzebne są zgody np. organu prowadzącego szkołę lub kuratorium?

czytaj więcej »

wiper-pixel