WYDANIE ONLINE

Zmiany w sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, a także w warunkach przeprowadzania egzaminów zewnętrznych – to tylko niektóre nowości, jakie wprowadza projektowana nowelizacja ustawy o systemie oświaty. Pierwsze zmiany wejdą w życie już w marcu 2015 r., a cały proces wdrażania nowych regulacji zakończy się 1 stycznia 2016 r.

czytaj więcej »

Dnia 1 września 2014 r. 193 609 sześciolatków rozpoczęło naukę w I klasie szkoły podstawowej, w tym ponad 80% dzieci z I półrocza 2008 r., czyli objętych obowiązkiem szkolnym – tak wynika z najnowszych statystyk Ministerstwa Edukacji Narodowej.

czytaj więcej »

Rozszerzenie zakresu stosowania Karty Nauczyciela na wszystkie szkoły publiczne, coroczne podwyżki wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, podjęcie skutecznych działań na rzecz bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy nauczycieli – czy te postulaty Związku Nauczycielstwa Polskiego mają szansę na realizację?

czytaj więcej »

Uczniowie objęci, z uwagi na stan zdrowia, indywidualnym nauczaniem mogą brać udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych dla klasy. Warunkiem jest wskazanie takiej możliwości w orzeczeniu wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (na podstawie zaświadczenia lekarza).

czytaj więcej »

Pytanie: Uczeń z autyzmem uczęszczający do gimnazjum specjalnego nie realizuje obowiązku szkolnego. Podjęte działania i rozmowy z rodzicami nie dały oczekiwanego efektu. Kto w świetle ustawy o systemie oświaty egzekwuje obowiązek szkolny: dyrektor szkoły obwodowej czy szkoły specjalnej (macierzystej)?

czytaj więcej »

Pod koniec listopada została uruchomiona bezpłatna ogólnopolska infolinia dla uczniów, w tym tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców i nauczycieli. Pomoc i wsparcie specjalistów są także dostępne mailowo. Warto powiadomić zainteresowane osoby o nowej formie uzyskiwania pomocy.

czytaj więcej »

W sytuacji gdy liczba uczniów zmieni się w ciągu roku szkolnego, organ prowadzący może przesunąć środki z dotacji na podręczniki pomiędzy szkołami – poinformowało Ministerstwo Edukacji na swojej stronie internetowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy istnieje formalny obowiązek poinformowania dyrektora placówki o założeniu na jej terenie związków zawodowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w szkole formą przeprowadzenia inwentaryzacji w bibliotece jest skontrum, czy też inwentaryzacja za pomocą spisu z natury? Z pisma MEN z 18 stycznia 2013 r. i interpretacji RIO z Wrocławia wynika, że inwentaryzacja powinna być przeprowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W mojej gminie inspektor kontroli wymaga inwentaryzacji przeprowadzonej za pomocą spisu z natury. Mam dylemat, proszę o jednoznaczną odpowiedź.

czytaj więcej »

Nielimitowane zwolnienia od pracy, ochrona stosunku pracy i osoby radnego – to główne uprawnienia, jakie wiążą się z wyborem na radnego. Nawet gdy dyrektor musi przez to zmienić plan zajęć czy delegować część zadań na inną osobę – nie może odmówić respektowania tych przywilejów.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka przebywa na urlopie macierzyńskim i nie jest zatrudniona w naszej szkole. Czy możemy zatrudnić takiego nauczyciela w wymiarze 9/18 na umowę na zastępstwo?

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina rozliczyła dotację na 31 sierpnia i postanowiła ją potrącać w kolejnych miesiącach od dotacji miesięcznych już przeliczonych od początku roku budżetowego według nowych wydatków planowanych. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi, który realizuje 1,5 etatu godzin dydaktycznych, można jeszcze przydzielić dodatkowe godziny wynikające z prowadzonego projektu unijnego.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy asystent nauczyciela ma obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach rad pedagogicznych i posiada prawo do głosowania?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zapis w statucie szkoły, że nauczyciel może wykorzystać prywatny samochód do przewozu uczniów na konkurs lub zawody, i zgoda od rodziców na przejazd prywatnym samochodem z nauczycielem są zgodne z prawem?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciele mają obowiązek przeprowadzenia spisu z natury w szkole?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi, opiekunowi młodzieży uczestniczącej z pocztem sztandarowym w miejskich uroczystościach w dniu 11 listopada należy się za ten dzień wynagrodzenie? Jeżeli tak, to w jakiej formie? Czy ma to być zapłata (w jakiej wysokości) za godziny, czy też ewentualnie wolny dzień od pracy? Kto decyduje o formie wynagrodzenia dla nauczyciela (dyrektor szkoły czy nauczyciel)?

czytaj więcej »

Pytanie: Rada rodziców podjęła decyzję o zatrudnieniu i sfinansowaniu ze środków rady pielęgniarki, która sprawowałaby opiekę nad dziećmi w dniach, w których szkole nie przysługuje opieka pielęgniarska z NFZ (3 razy w tygodniu). Czy zarząd rady rodziców może spisać umowę-zlecenie na wykonanie usługi w zakresie opieki pielęgniarskiej w szkole?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim może uczestniczyć w szkoleniu organizowanym przez dyrektora?

czytaj więcej »

Pytanie: Od października 2014 roku nauczycielka rozpoczęła studia podyplomowe, które mają trwać do września 2015 roku. Zajęcia na studiach kolidują z planem pracy. Czy dyrektor może udzielić na nie urlopu szkoleniowego, a jeśli tak, to do ilu dni ma prawo nauczycielka?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik obsługi zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy wykorzystał 182 dni zasiłku chorobowego i nie stawił się do pracy, ponieważ oczekuje na komisję lekarską (stara się o przyznanie zasiłku rehabilitacyjnego lub renty). W jaki sposób powinien postąpić dyrektor szkoły w stosunku do tego pracownika? Nadmienić należy, że lekarz nie wydał pracownikowi orzeczenia o zdolności do pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na podstawie mianowania zwróciła się o udzielenie jej urlopu bezpłatnego na okres 4 lat. Uzasadniła to otrzymaniem od wójta gminy propozycji objęcia stanowiska zastępcy wójta. Nadmieniam, że w wyborach samorządowych nauczycielka nie została wybrana na radną gminy.

czytaj więcej »

wiper-pixel