WYDANIE ONLINE

Ułatwienia w pozyskiwaniu dofinansowania na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, zmiany wskaźników kadrowo-płacowych oraz zwolnienie z obowiązku zgłoszenia do rejestracji GIODO zbiorów, w których nie będą przechowywane dane szczególnie chronione – to tylko niektóre nowości, jakie obowiązują od stycznia 2015 roku.

czytaj więcej »

Już wkrótce jakość pracy szkół będzie mierzona według kryteriów ustalonych w nowym rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych, których niespełnienie będzie skutkowało obowiązkiem wdrożenia programu naprawczego. Pierwsze zmiany w procedurach nadzoru pedagogicznego wejdą w życie już 31 marca 2015 r., pozostałe od nowego roku szkolnego.

czytaj więcej »

Do nowelizowanej ustawy o systemie oświaty przeniesione zostaną regulacje dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, które do tej pory znajdowały się w rozporządzeniu. Niektóre z zapisów zostaną przy tym zmienione, jak np. dotyczące ocen opisowych, przekazywania uczniom informacji zwrotnej o wynikach w nauce czy udostępniania prac pisemnych uczniów.

czytaj więcej »

Od roku szkolnego 2015/2016 uczeń zdający sprawdzian szóstoklasisty, egzamin gimnazjalny lub maturalny, w tym także część ustną, będzie miał możliwość złożenia wniosku o weryfikację sumy punktów przyznanych podczas sprawdzania jego pracy. Procedurę weryfikacji określa nowelizowana ustawa o systemie oświaty.

czytaj więcej »

Od nowego roku szkolnego 2015/2016 o unieważnieniu części/zakresu/poziomu sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego lub maturalnego ostatecznie ma decydować dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Gdy egzaminator zauważy niesamodzielną pracę ucznia, uruchamia procedurę opisaną w nowelizowanej ustawie o systemie oświaty.

czytaj więcej »

Obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka do i ze szkoły spoczywa na gminie (jednostce samorządu terytorialnego). Zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej nie ma znaczenia, czy szkoła jest prowadzona przez gminę czy osobę fizyczną – wydatków na ten cel nie można pokrywać z gminnej dotacji.

czytaj więcej »

Pytanie: W trakcie roku szkolnego rodzic złożył podanie, w którym prosi o zwolnienie dziecka z zajęć religii, gdyż między księdzem a uczniem i jego rodzicem doszło do konfliktu. Cała sytuacja dość mocno odbija się na zdrowiu dziecka. Jakie są procedury wypisania ucznia z lekcji religii na prośbę rodzica?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy istnieje minimalna liczba uczniów w szkole, dla której trzeba zorganizować wychowanie do życia w rodzinie? W liceum tylko 10 rodziców zgodziło się na udział dzieci w tych zajęciach.

czytaj więcej »

Pytanie: Odrabiamy w szkole dzień 2 stycznia 2015 r. w jedną z sobót. Środowisko szkolne zostało o tym powiadomione zgodnie z prawem do 30 września 2014 r. Czy w związku z tym 2 stycznia 2015 r. szkoła musi być otwarta i powinny być zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze?

czytaj więcej »

Pytanie: Pedagog zatrudniony w poradni psychologiczno-pedagogicznej na cały etat przebywa od 1 listopada 2013 r. na urlopie macierzyńskim, następnie urlopie rodzicielskim, a obecnie na urlopie wypoczynkowym do 2 stycznia 2015 r. Za pedagoga została zatrudniona nowa osoba na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności. Do kiedy ma trwać umowa na zastępstwo – do dnia zakończenia urlopu rodzicielskiego czy urlopu wypoczynkowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor ma obowiązek wydania kserokopii arkusza obserwacji lekcji nauczycielowi, u którego była prowadzona obserwacja? Po obserwacji nauczyciel został zapoznany z jej wynikami, przeprowadzona została rozmowa oraz podpisał ww. arkusz, który dyrektor przechowuje w swojej dokumentacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Wobec nauczycielki prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia o psychiczne znęcanie się nad uczniami. Nauczycielka przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. W czasie zwolnienia będzie zawieszona w pełnieniu obowiązków nauczyciela. Jakie powinna otrzymywać wynagrodzenie i jaka powinna być podstawa wyliczenia jej zasiłku chorobowego do ZUS (z dodatkami czy bez dodatków)?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel jest od 14 listopada 2014 r. do 14 stycznia 2015 r. na L4. Zwolnienia od pracownika są przynoszone co dwa tygodnie. Czy pracodawca może prosić lekarza o wgląd do dokumentacji choroby?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka zakończyła staż na stopień nauczyciela mianowanego z dniem 31 maja, po czym złożyła sprawozdanie za okres stażu w dniu 5 czerwca i odeszła na urlop macierzyński. Czy w trakcie trwania urlopu może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego i przystąpić do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przed komisją egzaminacyjną?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jakie z tego tytułu przysługują jej uprawnienia i na jakich zasadach może z nich korzystać?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pomyłkowo wypłacone świadczenie z ZFŚS można odzyskać? Na jakie przepisy się powołać? Emeryt, któremu pomyłkowo przekazano świadczenie, odmawia jego zwrotu.

czytaj więcej »

Pytanie: W jakim wymiarze i terminie przysługuje urlop wypoczynkowy dyrektorowi i wicedyrektorom zespołu szkół, w skład którego wchodzą oddziały przedszkolne? Dyrektor i wicedyrektorzy nie posiadają kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacji przedszkolnej, a pensum realizują w szkole podstawowej i gimnazjum. Oddziały przedszkolne w szkole działają na zasadach przedszkoli, czyli jako placówka nieferyjna.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zatrudnienie psychologów w poradni psychologiczno-pedagogicznej bez przygotowania pedagogicznego od 1 września 2014 r. i rozpoczęcie przez nich stażu na nauczyciela kontraktowego jest zgodne z prawem? Jedna osoba ukończyła kurs pedagogiczny w listopadzie 2014 roku, druga zobowiązała się ukończyć w marcu 2015 roku.

czytaj więcej »

Koniec I półrocza to dobry moment na podsumowanie efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom. Wnioski z przeprowadzonych analiz pozwolą zmodyfikować harmonogram działań na II półrocze i udzielić skutecznego wsparcia wszystkim dzieciom i młodzieży, które tego potrzebują.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel spełnia wszelkie wymogi do wypłaty zasiłku na zagospodarowanie. Jest to jego pierwsza praca w szkole, w ciągu 2 lat od jej podjęcia uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego, ale dyrektor wie, że od 1 września 2015 r. nauczyciel nie będzie zatrudniony w tej szkole z powodu braku godzin. Czy w tym wypadku powinien wypłacić zasiłek na zagospodarowanie?

czytaj więcej »

wiper-pixel