WYDANIE ONLINE

Podstawą zmian w szkolnym statucie mogą być zarówno zmiany w prawie oświatowym, jak i okoliczności wynikające ze zmiany organizacyjnej lub konieczności poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły. Obecnie podstawą do weryfikacji statutu będą zmiany w ustawie o systemie oświaty i rozporządzeniach ministra edukacji narodowej.

czytaj więcej »

Od 20 marca 2015 r. mają obowiązywać nowe stawki za sprawdzenie egzaminu gimnazjalnego z matematyki, wprowadzone nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów. Wynagrodzenie egzaminatora zostanie uzależnione od liczby i stopnia trudności sprawdzanych przez niego zadań.

czytaj więcej »

Dyrektor CKE przedstawił procedurę zgłaszania zastrzeżeń do wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego, egzaminów eksternistycznych i zawodowych w 2015 roku. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która ma wejść w życie już 31 marca, wprowadza co prawda nową procedurę weryfikacji wyników egzaminów zewnętrznych, jednakże będzie ona obowiązywała dopiero od roku szkolnego 2015/2016 r.

czytaj więcej »

Nauczyciel realizujący zajęcia w klasach maturalnych powinien zostać zatrudniony na uśredniony wymiar zajęć. Szczegółowe zasady obliczania pensum uśrednionego ustala organ prowadzący, jednak to dyrektor musi zaplanować takie sytuacje w arkuszu organizacji.

czytaj więcej »

Od 1 marca szkoły dokonują zgłoszenia wyjazdów organizowanych podczas ferii letnich. Podczas organizacji wypoczynku należy pamiętać, że już od 30 stycznia 2015 r. obowiązują nowe wymagania, jakie musi spełniać kierownik lub wychowawca wypoczynku. Nie jest też możliwe zdobywanie kwalifikacji kierownika lub wychowawcy na kursach internetowych.

czytaj więcej »

W związku z zapisami do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych większość placówek organizuje dni otwarte. W zależności od tego, kiedy będzie wykonywana praca związana z organizacją dni otwartych (w dni powszednie czy w sobotę), różny będzie miała wpływ na czas pracy nauczyciela.

czytaj więcej »

Pytanie: W dniu 12 lutego 2015 r. matka złożyła wniosek o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego dziecka w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej wydanej 15 stycznia 2015 r. Dziecko jest urodzone w grudniu 2009 r. Jak powinien zachować się dyrektor szkoły? Czy może już w lutym wydać decyzję o odroczeniu dziecka, czy powinien poprosić o opinię wydaną w terminie późniejszym?

czytaj więcej »

Pytanie: Uczeń opuścił młodzieżowy ośrodek wychowawczy po uzyskaniu pełnoletności przed klasyfikacją śródroczną. Do naszej szkoły został przyjęty 2 lutego 2015 r. już po klasyfikacji. Dostarczył wykaz ocen cząstkowych za I okres z poprzedniej szkoły. Czy należy zwołać posiedzenie rady klasyfikacyjnej dla tego ucznia za I okres? Czy poczekać do klasyfikacji rocznej?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie są przewidziane prawem procedury opiniowania pracy dyrektora przez radę pedagogiczną (w placówce nie powołano rady szkoły) w związku z zaplanowaną przez organ prowadzący oceną jego pracy? Czy opinia musi być przyjęta uchwałą rady pedagogicznej? Jak należy przeprowadzić głosowanie: w sposób jawny czy tajny?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 września 2015 r. dyrektor oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej ma obowiązek zapewnienia zajęć języka obcego dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne wychowanie przedszkolne. Nauczyciel, który będzie pracował w tym oddziale przedszkolnym, nie posiada żadnych kwalifikacji do nauczania języka obcego. W takiej sytuacji kto w ramach podstawy wychowania przedszkolnego będzie mógł realizować zajęcia z języka obcego z przedszkolakami?

czytaj więcej »

Pytanie: Rodzice ucznia udzielili pełnomocnictwa adwokatowi na prowadzenie korespondencji w sprawie konfliktu w szkole między ich synem a kolegą z klasy. Pełnomocnik w nadesłanym piśmie wyznaczył 7-dniowy termin odpowiedzi dotyczący „wskazania konkretnych działań” w sprawie. Czy mam prawo dołączyć do pisma z odpowiedzią protokół kontroli kuratoryjnej, protokoły ze spotkań z rodzicami i inne dokumenty na temat działań w tej sprawie?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po odejściu klas III liceum, realizować będzie 12 godzin dydaktycznych. Czy może on realizować je w ciągu 5 czy 4 dni tygodnia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy na legitymacjach szkolnych wydanych przed wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych należy dopisywać nr PESEL?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy od czerwca 2015 r. na stanowisko administratora bezpieczeństwa informacji zespołu szkolno-przedszkolnego mogę powołać nauczyciela zatrudnionego już w szkole na podstawie mianowania? Jeżeli tak, czy konieczne jest podpisanie dodatkowej umowy z określeniem wysokości wynagrodzenia za czynności administratora bezpieczeństwa informacji? Czy też czynności te mogą być wykonywane w ramach zadań dodatkowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka przed urodzeniem dziecka zajmowała stanowisko nauczyciela matematyki i fizyki. Czy po powrocie z urlopu macierzyńskiego dyrektor może przyjąć takiego nauczyciela, powierzając mu prowadzenie zajęć z matematyki i dopełnienie etatu w świetlicy szkolnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła uczestniczy w projekcie unijnym. W ramach tego projektu grupa nauczycieli przez 12 dni ferii zimowych brała udział kursie językowym. Celem było podniesienie kompetencji nauczycieli oraz jakości pracy szkoły. Czy dyrektor szkoły może udzielić dnia wolnego/dni wolnych nauczycielom za pracę w czasie ferii?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pozytywna ocena pracy dyrektora szkoły wyklucza możliwość przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący?

czytaj więcej »

Pytanie: W nowym SIO w module „Nauczyciel” w oknie formularza oprócz danych nauczyciela jest pole „Decyzja nauczyciela”. Dotyczy to zgody nauczyciela na przekazywanie i przechowywanie danych  dotyczących np. podniesienia kwalifikacji bądź dokształcania zawodowego. W jaki sposób sformułować takie oświadczenie wyrażenia zgody dla każdego nauczyciela i czy takie oświadczenie musi być przechowywane w aktach osobowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel przebywający na urlopie zdrowotnym przyznanym do końca czerwca 2015 roku chce wcześniej wrócić do pracy. Jak wygląda procedura  wcześniejszego powrotu z urlopu dla poratowania zdrowia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy szkoła musi zawrzeć umowę cywilnoprawną z rodzicem, który będzie opiekunem w czasie wycieczki?

czytaj więcej »

Konkurencja między szkołami i „zabieranie” sobie uczniów pojawiły się niedawno i ze względu na głęboki niż demograficzny doprowadziły do likwidacji niektórych z nich. Aby przyciągnąć uczniów, konieczne jest stworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej, zaproponowanie interesujących form opieki i rekreacji oraz przygotowanie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. Ale nie tylko – również ważne są właściwie dobrane działania promocyjne. Jest to szczególnie istotne tuż przed nowym naborem do szkół.

czytaj więcej »

Od 16 stycznia 2015 r. obowiązują uszczegółowione w rozporządzeniu nowe zasady przechodzenia uczniów z jednego typu do innego typu szkoły publicznej, w tym dotyczące uzupełniania różnic programowych. Przepisy te zawierają regulacje odnoszące się do kwestii, które nie były wcześniej unormowane w prawie oświatowym, jak zasady przyjmowania ucznia do klasy programowo wyższej niż ta, która wynika z ostatniego świadectwa szkolnego. Dokładnie precyzują, do której klasy można przyjąć ucznia przechodzącego z innej szkoły, co oznacza koniec wątpliwości spowodowanych luką w prawie.

czytaj więcej »

Nieruchomość obejmująca budynek szkolny może być oddana szkole w trwały zarząd. Należy pamiętać, że ta forma przekazania szkole nieruchomości rodzi po jej stronie zarówno uprawnienia, jak i pewne ograniczenia. Szkoła może wówczas np. zawierać umowy najmu swoich pomieszczeń i nawet ustalać obowiązujące za wynajem stawki, ale już dochody z tego tytułu jednostka przekazuje do budżetu organu prowadzącego.

czytaj więcej »

wiper-pixel