WYDANIE ONLINE

Znowelizowana ustawa o systemie oświaty wchodzi w życie etapami – od 31 marca do 1 października 2015 roku. W tym czasie, poza obowiązkiem dostosowania zapisów statutu, trzeba będzie wdrożyć w szkole przepisy kilku rozporządzeń wykonawczych do nowelizacji, nad którymi pracuje resort edukacji. Terminy wejścia w życie nowych regulacji i wynikające z nich obowiązki warto wpisać do swojego kalendarza, by na czas przygotować na nie szkołę.

czytaj więcej »

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił wykaz olimpiad przedmiotowych uprawniających do przyjmowania laureatów lub finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 20d ustawy o systemie oświaty na rok szkolny 2015/2016.

czytaj więcej »

Nowe przepisy o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych przewidują m.in., że na lekcjach WF uczeń będzie oceniany nie tylko za samo wykonywanie ćwiczeń wynikających z programu, ale także za chęć uczestniczenia w zajęciach i zaangażowanie w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

czytaj więcej »

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, to kolejny akt prawny, który musi być wdrożony w związku z uchyleniem rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. Przewiduje 10 obszarów zmian w stosunku do obecnie obowiązujących regulacji.

czytaj więcej »

Od 8 kwietnia obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, która ujednoliciła terminy zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych. Wydłużono także termin na ustalenie dni wolnych od zajęć w związku z przeprowadzanym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia, pod pewnymi warunkami, pracownik z aktualnym orzeczeniem o zdolności do pracy może być zwolniony ze wstępnych badań lekarskich. Przy ocenie możliwości zwolnienia pomocne będzie skierowanie na badania, w którym zawarta jest charakterystyka stanowiska pracy i ewentualne informacje o występowaniu na nim czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych.

czytaj więcej »

Mimo, że przepisy nie zakazują samorządom przekazywania szkół w ręce podmiotów prywatnych, to jednak w ocenie Związku Nauczycielstwa Polskiego i Rzecznika Praw Obywatelskich, takie praktyki zagrażają realizacji konstytucyjnych praw i wolności, w tym powszechności i równości w dostępie do edukacji.

czytaj więcej »

Dzięki zintegrowanemu systemowi kwalifikacji dyplomy i certyfikaty będą porównywalne, określona zostanie jakość kursów i szkoleń, a polskie firmy zyskają nowe narzędzie do potwierdzania swojej konkurencyjności. Przyjęcie ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji jest warunkiem uruchomienia środków unijnych na edukację dorosłych.

czytaj więcej »

Rada pedagogiczna ma obowiązek protokołowania swoich posiedzeń w formie wskazanej w regulaminie, gdyż w przepisach brak jest co do tego jakichkolwiek wytycznych. Może to być zatem protokół spisany odręcznie przez protokolanta lub komputerowo, a następnie wydruk opatrzony podpisem. W każdym przypadku dokument ten powinien być jednak przejrzysty i czytelny, co można osiągnąć, redagując go w 6 odrębnych części.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która obowiązuje od 31 marca, nakłada na dyrektorów szkół nie tylko obowiązek aktualizacji zapisów statutów i innych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego, ale także dokonania wielu czynności związanych z wdrożeniem nowych regulacji w szkole. Wykaz najważniejszych z nich prezentujemy poniżej.

czytaj więcej »

 Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może ubiegać się o miejsce w każdym typie szkoły, także ogólnodostępnej. Dla dyrektora oznacza to konieczność zapewnienia mu pomocy odpowiednich specjalistów, a także wsparcia w pracy nauczycieli. Z przepisów prawa wynika jakich specjalistów szkoła musi, a jakich może zatrudnić, bo niekiedy wiąże się z to z koniecznością uzyskania zgody i dodatkowych środków od organu prowadzącego.

czytaj więcej »

 W tym roku szkolnym szkoły muszą zaktualizować zapisy swoich statutów z uwzględnieniem nowych regulacji, jakie wprowadziła lutowa nowelizacja ustawy o systemie oświaty oraz inne akty prawne, które weszły w życie na przestrzeni ostatnich miesięcy. Dotyczy to przede wszystkim zdefiniowania nowych zadań szkoły, ustalenia szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczniów i kompetencji organów szkoły, a także określenia organizacji szkoły i zasad rekrutacji uczniów. 

czytaj więcej »

wiper-pixel