WYDANIE ONLINE

Pamiętając o wszystkich zadaniach związanych z prawidłowym podsumowaniem roku szkolnego 2014/2015, dyrektor musi wziąć pod uwagę m.in. nowe zasady zatwierdzania podręczników. I choć przestał obowiązywać przepis upublicznienia listy podręczników w terminie do 15 czerwca, logiczne wydaje się podanie do wiadomości takiej listy przed wakacjami. O wszystkich zmianach w przepisach warto poinformować nauczycieli już na podsumowującej radzie pedagogicznej.

czytaj więcej »

Nowe zasady przeprowadzania ewaluacji zewnętrznej, w tym formułowanie wniosków, a także możliwość przerwania ewaluacji przez organ prowadzący w przypadku, gdy szkoła utrudnia uzyskanie prawdziwych danych na temat jej działalności – m.in. takie zmiany zapowiada projektowane rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego. Mają one zacząć obowiązywać od początku roku szkolnego.

czytaj więcej »

Od rok szkolnego 2015/2016 szkoły zmierzą się z nowymi narzędziami nadzoru pedagogicznego, które umożliwią badanie jakości ich pracy. Wymagania te to nie tylko obszary pracy szkoły, które będą badane w trakcie nadzoru pedagogicznego, lecz obok podstawy programowej są drugim ważnym dokumentem programowym szkoły, wyznaczającym kierunki jej rozwoju.

czytaj więcej »

Dotychczasowe przepisy ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych nie regulowały sytuacji uczniów, którzy chcą przejść ze szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej do szkoły publicznej albo zmienić szkołę publiczną na szkołę publiczną tego samego typu. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało przepisy umożliwiające taką zmianę. Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2015 r.

czytaj więcej »

Utrzymanie statusu oddziału integracyjnego mimo spadku liczby uczniów oraz wprowadzenie mniej stygmatyzującego określenia dla uczniów upośledzonych to tylko niektóre zmiany dotyczące kształcenia wychowania i opieki dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie. Od 1 września 2015 r. jedno rozporządzenie będzie regulować w całości warunki organizowania tego typu kształcenia.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły ustala na podstawie propozycji zespołu nauczycieli zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. Podaje je do publicznej wiadomości – i choć nie ma na to określonego terminu, najlepiej zrobić to przed wakacjami.

czytaj więcej »

1 października 2015 r. uruchomiona zostanie platforma nadzoru pedagogicznego. Dostęp do tego nowego narzędzia zyskają nie tylko dyrektorzy, lecz także nauczyciele, uczniowie i rodzice. Będzie on jednak ograniczony do zakresu danych, które ustali minister edukacji narodowej.

czytaj więcej »

Największym problemem w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest brak kompetencji kadry dydaktycznej, która nie jest przygotowana do pracy z uczniami z autyzmem i zespołem Aspergera – tak wynika ze sprawozdania Rzecznika Praw Dziecka za 2014 rok. W związku z tym nauczyciele pracujący z takimi uczniami muszę być odpowiednio przeszkoleni. Do organizacji szkoleń zobowiązany jest dyrektor szkoły.

czytaj więcej »

W roku szkolnym 2015/2016 kwota uprawniająca do otrzymania pomocy z programu „Wyprawka szkolna” wynosić będzie 574 zł na osobę w rodzinie. Ministerstwo Edukacji Narodowej szacuje, że z programu będzie mogło skorzystać ok. 227 tys. uczniów, w tym ok. 105 tys. z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

czytaj więcej »

Do wyodrębniania środków na specjalną organizację nauki służą dwa nowe rozdziały klasyfikacji budżetowej: 80149 i 80150 – obowiązujące od początku tego roku. Dotyczą one gromadzonych dochodów i wydatków ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 

czytaj więcej »

Wiele zadań dyrektora wykonywanych na koniec roku szkolnego może się przedłużyć na czas wakacji. Uzupełnianie dokumentacji szkolnej czy też kontrola stanu budynków wiąże się z możliwością pracy w dni wolne. Ale tak jak możliwa jest praca dyrektora w czasie ferii letnich, tak samo i on może zobowiązać w tym czasie nauczycieli do określonych zadań. Warto wiedzieć, jakie czynności można zlecać, a które wymagają dodatkowych umów lub odebrania dni wolnych.

czytaj więcej »

Nieprzestrzeganie zasady zasięgania opinii w sprawie oceny zachowania czy też obniżanie jej uczniom ze słabymi wynikami w nauce to najczęściej popełniane błędy przy wystawianiu rocznych ocen klasyfikacyjnych. Jednak błędy nie dotyczą tylko ocen zachowania, wiele z nich pojawia się także przy wystawianiu ocen z zajęć edukacyjnych. Aby ich uniknąć, dyrektor ma obowiązek kontrolować prawidłowość klasyfikowania uczniów.

czytaj więcej »

W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za przepracowany w szkole okres. Od tego, czy umowa była zawarta do końca zajęć szkolnych czy do końca czerwca zależy sposób jego obliczania.

czytaj więcej »

Raport z ewaluacji wewnętrznej stanowi punkt wyjścia i podstawę do dalszych prac podejmowanych przez szkołę, związanych z przełożeniem jej wyników na konkretne działania. Decyzje o zakresie i sposobie wdrożenia wniosków z ewaluacji podejmuje dyrektor i nauczyciele – i to od nich zależy rozwój szkoły. Aby prawidłowo przygotować raport, należy zastosować kilka zasad, które ułatwią pracę zespołowi do spraw ewaluacji, a także dyrektorowi szkoły

czytaj więcej »

wiper-pixel