WYDANIE ONLINE

Przygotowując szkołę do nowego roku szkolnego 2015/2016, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim zmiany prawne wynikające z nowelizacji ustawy o systemie oświaty z 20 lutego 2015 r. Dotyczą one m.in. oceniania i klasyfikowania uczniów, nowego nadzoru pedagogicznego czy też możliwości zmniejszenia liczby uczniów niepełnosprawnych w oddziałach integracyjnych. Dlatego też wszystkie nowe regulacje należy uwzględnić w statucie szkoły i zaktualizować go do 1 września.

czytaj więcej »

Ułatwienie organizacji i przeprowadzenia sprawdzianu i egzaminów to główne cele rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, które zostało podpisane 25 czerwca br. przez minister edukacji narodowej. Nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 września br.

czytaj więcej »

Zwolnienie ucznia z określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, a nie – jak do tej pory – z całych zajęć to jedna z ważniejszych zmian wprowadzona nowym rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Zmiany dotyczą także m.in. możliwości stosowania oceny opisowej na każdym etapie edukacyjnym.

czytaj więcej »

Możliwość zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego pomiędzy młodocianym pracownikiem i jego rodzicem a pracodawcą, jak również pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą to nowe założenia zawarte w projekcie rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu. Nowy system kształcenia określa także wymiar zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców.

czytaj więcej »

Od nowego roku szkolnego wynagrodzenie nauczycieli pozostanie na tym samym poziomie co w roku szkolnym 2014/2015. Obowiązująca ustawa budżetowa utrzymała kwotę bazową, na podstawie której wylicza się wynagrodzenia pedagogów.

czytaj więcej »

Rzecznik Praw Dziecka proponuje rozszerzenie treści zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych o kwestię udzielania pierwszej pomocy, z uwzględnieniem edukacji w klasach I–III. Natomiast dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej rozszerzenia zakresu przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

czytaj więcej »

30 czerwca br. weszła w życie regulacja dotycząca zaopatrzenia szkół w podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych. Szkoły mogą nieodpłatnie przekazać podręczniki lub materiały edukacyjne – z których w danym roku szkolnym nie korzystają – do placówek, które ich potrzebują.

czytaj więcej »

Wiele wątpliwości budzi fakt wykorzystywania danych i wizerunków uczniów i pracowników szkoły m.in. na stronie internetowej placówki czy też w folderach reklamowych. Dyrektorzy często nie wiedzą, czy w takich sytuacjach należy pozyskać oświadczenie zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych. A jak wiadomo za nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie grożą surowe kary.

czytaj więcej »

Decyzje w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego i nauczania poza szkołą podejmuje dyrektor po złożeniu przez rodziców wniosku wraz z dołączoną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej. Opinia może być wydana zarówno przez publiczną, jak i niepubliczną poradnię. Jednak w przypadku poradni niepublicznych należy pamiętać o dodatkowych kryteriach, które muszą one spełniać, aby dyrektor mógł uznać opinię.

czytaj więcej »

Zwolnienie ucznia z upośledzeniem czy z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z nauki drugiego języka obcego nie zawsze jest proste. Dyrektorzy niejednokrotnie mają wątpliwość, czy sytuacja konkretnego ucznia kwalifikuje go do uzyskania takiego zwolnienia i czy ich postępowanie jest zgodne z przepisami. Warto więc stworzyć procedurę, która ułatwi takie działania – 12 kroków postępowania przedstawiamy w artykule.

czytaj więcej »

Informowanie o tym, że w szkole zamontowane są kamery, to podstawowa zasada przy stosowaniu monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych. I choć nie ma aktualnie przepisów regulujących stosowanie monitoringu w szkołach, to należy pamiętać o ochronie danych osobowych. Dlatego wszystkie zasady jego stosowania warto zawrzeć w statucie.

czytaj więcej »

Technik pożarnictwa oraz sterylizacji medycznej nie będą już wymagały egzaminu eksternistycznego. Poszerzenie katalogu zawodów, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminu, to główna zmiana w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie egzaminów eksternistycznych, która zacznie obowiązywać od 1 września 2015.

czytaj więcej »

Zwiększenie czytelnictwa poprzez poprawę standardów bibliotek, a także dostęp do nowości wydawniczych to główny cel, który przedstawia uchwała Rady Ministrów dotycząca Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016–2020. Program realizować będzie m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej.

czytaj więcej »

wiper-pixel