WYDANIE ONLINE

Z początkiem nowego roku szkolnego każda placówka musi mieć aktualny statut. Do tego czasu dyrektor zobowiązany jest więc wprowadzić poprawki lub też – jeśli statut był już wielokrotnie zmieniany – ujednolicić jego tekst. Zmiany dotyczą m.in. nowych przepisów związanych z ocenianiem od 1 września, a także nowych kompetencji dyrektora i rady pedagogicznej.

czytaj więcej »

Zapewnienie większego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie wypoczynku to główny cel przyjętej przez rząd nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Regulacje mają wejść w życie 1 kwietnia 2016 r.

czytaj więcej »

Dokumentacja przebiegu nauczania musi być dostosowana do nowych przepisów związanych z możliwością stosowania ocen opisowych na każdym etapie edukacyjnym. Od 1 września br. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące oceniania uczniów, w związku z tym od tego momentu muszą być wprowadzone również zmiany w prowadzonej dokumentacji.

czytaj więcej »

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa to główny cel nowego rozporządzenia ws. programu „Bezpieczna+”. Przewiduje on wsparcie finansowe udzielone organom prowadzącym szkoły w latach 2015–2018. Wnioski w tym celu należy złożyć do 15 września 2015 r.

czytaj więcej »

Zatrudnienie maksymalnie do 33 miesięcy lub 3 umowy o pracę na czas określony to limity, na które musi zwrócić uwagę dyrektor szkoły przy podpisywaniu umów z pracownikiem na podstawie Kodeksu pracy. Zatrudnienie ponad wskazane limity będzie oznaczało zatrudnienie na czas nieokreślony.

czytaj więcej »

Ocenianie bieżące powinno być narzędziem wzmacniającym motywację do nauki, działania, poznawania i badania, a także pokonywania trudności – takie wskazówki do oceniania dzieci w klasach I–III zawiera poradnik przygotowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Opracowanie można pobrać ze strony ośrodka.

czytaj więcej »

Prawo do urlopów macierzyńskich i rodzicielskiego zyska ojciec, który został sam z dzieckiem, nawet jeśli matka dziecka nie była ubezpieczona. Może on również przejąć niewykorzystaną część urlopu macierzyńskiego matki.

czytaj więcej »

Zamiast wypisywania druku zwolnienia, lekarz prześle informację do ZUS oraz pracodawcy drogą elektroniczną – takie zmiany wejdą w życie z początkiem nowego roku. Do końca 2017 roku obok elektronicznych zwolnień nadal będą honorowane tradycyjne papierowe druki. Od 2018 roku obowiązywać będą już wyłącznie e-zwolnienia.

czytaj więcej »

Organ prowadzący nie może przeprowadzić konkursu na dyrektora szkoły przed zakończeniem postępowania w sprawie odwołania poprzedniego. Wakat na tym stanowisku pojawia się dopiero po skutecznym odwołaniu – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 lipca br.

czytaj więcej »

Wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, lepsza jakość kształcenia ponadgimnazjalnego oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród uczniów to główne priorytety MEN na rok szkolny 2015/2016. Minister edukacji narodowej ogłosiła zbliżający się rok szkolny „Rokiem Otwartej Szkoły”.

czytaj więcej »

Specjalne broszury informacyjne, film instruktażowy i szkolenia podpowiedzą, jak przygotowywać się do reakcji m.in. na atak terrorystyczny. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało materiały dla dyrektorów szkół.

czytaj więcej »

Od nowego roku szkolnego dyrektor będzie zwalniał ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w zajęciach. Taka zmiana ma na celu przede wszystkim zmobilizować uczniów do uczestniczenia na lekcjach WF-u, nawet jeśli nie mogą oni wykonywać wszystkich ćwiczeń. Jeżeli więc w szkole obowiązuje procedura zwalniania uczniów z tych zajęć, od 1 września br. należy wprowadzić do niej zmiany.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki – w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zarówno udzielenie zezwolenia na indywidualny tok nauki, jak i ustalenie zakresu obowiązków wyznaczonemu nauczycielowi nie ma formy decyzji dyrektora. Inaczej jest w przypadku odmowy udzielenia zezwolenia – ta następuje już w drodze decyzji administracyjnej.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły, który złożył informacje niezbędne do uzyskania dotacji na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, ma możliwość ich korekty. Aktualizacji liczby uczniów może dokonać do 15 września. Jeśli jednak podręczniki zostaną zakupione wcześniej, a do klasy przybędzie więcej uczniów, organ prowadzący powinien sfinansować zakup dodatkowych materiałów z własnych środków.

czytaj więcej »

Zdarza się, że po rozpoczęciu nowego roku szkolnego nauczyciel nie dostarczył jeszcze dyrektorowi potwierdzenia zdobycia wyższego stopnia awansu zawodowego lub odwołuje się od decyzji odmownej nadania stopnia. W takich sytuacjach należy pamiętać, że dopóki nauczyciel nie przedłoży takiego dokumentu, dyrektor nie ma obowiązku wypłacić mu wyższego wynagrodzenia.

czytaj więcej »

wiper-pixel