WYDANIE ONLINE

Możliwość zmniejszenia liczby uczniów w oddziałach integracyjnych czy obowiązek dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia co najmniej 2 razy w roku to zmiany wynikające z nowych przepisów o kształceniu uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nowe wymagania związane są także z dostosowaniem wewnątrzszkolnych dokumentów do nowych regulacji, w tym statutu i procedur. Obowiązki w tym zakresie należą do dyrektora szkoły.

czytaj więcej »

Błędy, jakie często pojawiają się na arkuszach ocen, dotyczą m.in. skrótowych zapisów ocen czy też niepełnej nazwy placówki. Dyrektor dokonując przeglądu arkuszy, często musi dokonać poprawek, a nie zawsze jest oczywiste, w jaki sposób nanieść konkretne sprostowanie. Warto więc poznać najczęściej występujące błędy na arkuszach, żeby uniknąć ich w swojej szkole, a także sposób nanoszenia poprawek.

czytaj więcej »

Powołanie nowego wicedyrektora czy likwidacja dotychczasowego stanowiska kierowniczego są możliwe, gdy w szkole obowiązki przejmuje nowy dyrektor. Natomiast w trakcie roku szkolnego można dokonać odwołania wicedyrektora tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Każda zmiana kadrowa na stanowisku kierowniczym wymaga zastosowania odpowiedniej procedury.

czytaj więcej »

Przyznanie przez organ prowadzący dodatkowych godzin na zajęcia edukacyjne sprawia w praktyce wiele trudności. Dyrektorzy często nie wiedzą, czy z takich zajęć należy wystawiać oceny, czy mają być one wpisywane na świadectwach i w jaki sposób uzasadnić składany do organu wniosek. Wątpliwości mogą rozwiać stworzone w szkole procedury. Dyrektorzy muszą pamiętać, że wniosek o przyznanie dodatkowych godzin składany do organu prowadzącego należy dobrze uzasadnić.

czytaj więcej »

Wprowadzeniu w szkole dziennika w formie elektronicznej wymaga zgody organu prowadzącego. Szkoła nie potrzebuje jej jednak w przypadku, gdy chce korzystać z takiej formy w uzupełnieniu do zwykłego dziennika. Dopiero gdy zdecyduje o prowadzeniu dziennika tylko w formie elektronicznej, musi uzyskać zgodę organu prowadzącego. Wiąże się to także z wprowadzeniem odpowiednich procedur i regulaminów jego użytkowania, a także dodania do statutu nowych zapisów.

czytaj więcej »

Rozporządzenia w sprawie oceniania, nadzoru pedagogicznego, czy też kształcenia uczniów niepełnosprawnych wchodzą w życie 1 września 2015 r. Wprowadzają wiele nowych regulacji, które muszą być uwzględnione w wewnątrzszkolnych dokumentach już z początkiem roku szkolnego.

czytaj więcej »

Kształcenie w zawodach od nowego roku szkolnego musi uwzględnić wiele zmian, w tym m.in. wprowadzenie nowych kierunków, rezygnacja z egzaminów eksternistycznych w przypadku 3 zawodów oraz dualny system kształcenia. Nowe regulacje wprowadzają przede wszystkim większą liczbę godzin na praktyczną naukę zawodu.

czytaj więcej »

Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w szczególności niepełnosprawnym, realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych o jednakowym standardzie to główny cel zmian w projektowanym rozporządzeniu dotyczącym działania placówek publicznych. Niektóre z nowych regulacji mają zacząć obowiązywać już od przyszłego roku szkolnego.

czytaj więcej »

Organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej to podstawowe zadanie bibliotek pedagogicznych, które przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia. Nowe przepisy dotyczące bibliotek pedagogicznych mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel