WYDANIE ONLINE

Przygotowanie planu finansowego szkoły czy rozliczenie dotacji na podręczniki i materiały ćwiczeniowe to tylko niektóre obowiązki, które spoczywają na dyrektorze na przełomie roku. Większość z nich wykonywana jest corocznie, ale są też takie, które są nowością w zadaniach dyrektora, jak m.in. obowiązek zatrudnienia nauczycieli wspomagających w szkołach ogólnodostępnych.

czytaj więcej »

Nieobecność nauczyciela w pracy z powodu urlopu wychowawczego, przejście na rentę czy też emeryturę nie wyklucza przyznania świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Nie przyznając uprawnionemu pracownikowi świadczenia, pracodawca narusza przepisy i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. A co więcej, działające w szkole związki zawodowe mogą domagać się w takiej sytuacji zwrotu środków na rachunek funduszu.

czytaj więcej »

W ciągu roku szkolnego uczniowie mogą dostarczać opinie lekarza lub inne oświadczenia, które zwolnią ich z danych zajęć. Powstaje wtedy jednak kilka wątpliwości, w tym m.in. czy dyrektor każdorazowo musi wydać decyzję o zwolnieniu, gdyż nierzadko takie zwolnienia mogą dezorganizować pracę grupy lub nauczycieli. W wielu przypadkach nie ma jednak innego wyjścia, a dyrektor na nowo musi ustalić organizację zajęć.

czytaj więcej »

Jednostki budżetowe nie mogą być uznane za podatników VAT, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności. Oznacza to, że gmina oraz jej jednostki budżetowe, np. szkoła, to jeden podatnik VAT. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

czytaj więcej »

Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a także wzmocnienie nadzoru nad wypoczynkiem to główne założenia nowych przepisów wprowadzonych do ustawy o systemie oświaty. Szkoły muszą zwrócić uwagę przede wszystkim na nowy sposób zgłaszania wypoczynku, który będzie obowiązywał od 1 kwietnia 2016 r.

czytaj więcej »

Nowe wyliczenia dla klas I–III, zmiany w naliczaniu subwencji oświatowej dla uczniów niepełnosprawnych to propozycje projektowanego rozporządzenia dotyczącego podziału subwencji w roku 2016 r. Projekt przewiduje również więcej pieniędzy dla mniejszych gmin.

czytaj więcej »

Przepisy prawa oświatowego nie narzucają konieczności tworzenia narzędzi służących monitorowaniu realizacji podstawy programowej. Dyrektor i nauczyciele mogą jednak w tym zakresie przygotować dodatkowe dokumenty, np. procedurę. Należy jednak pamiętać, że wszelkie działania związane z monitorowaniem powinny być odnotowane i udokumentowane w formie pisemnej.

czytaj więcej »

Przykładowe scenariusze lekcji opracowane na każdy etap edukacyjny, porady i wskazówki rozmów z rodzicami uczniów czy też informacje o zagrożeniach pornografią to tematy opracowane w publikacjach dla nauczycieli WDŻ. Całość dostępna jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

czytaj więcej »

Z 203 do 205 wzrośnie liczba zawodów, jeśli wejdzie w życie rozporządzenie przewidujące dodanie do ogólnej liczby zawodu kierowcy mechanika i jeźdźca. Konieczność wprowadzenia zmian w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wynika z potrzeb rynku pracy.

czytaj więcej »

Nauczyciel odwołany ze stanowiska dyrektora szkoły bez wypowiedzenia otrzyma odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pracę za czas, do którego powierzenie stanowiska miało trwać. Odszkodowanie będzie więc wyższe niż wysokość utraconego dodatku funkcyjnego – orzekł Sąd Najwyższy.

czytaj więcej »

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika zapewnionego przez MEN i pochodzące z dotacji szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztów. Kwota ta wynosi ok. 4 zł i powinna być przelana na rachunek MEN.

czytaj więcej »

wiper-pixel