WYDANIE ONLINE

Do uzyskiwania informacji o uczniu uprawnieni są jego rodzice. Jednak w praktyce często zdarza się, że jeden z rodziców zgłasza w szkole prośbę o nieudostępnianie drugiemu informacji na temat dziecka. W takiej sytuacji konieczne będzie przedstawienie dokumentu dotyczącego pozbawianie jednego z rodziców praw rodzicielskich. W przeciwnym wypadku szkoła musi respektować prawa obydwu rodziców. Inaczej jednak będzie w przypadku pełnoletniego ucznia, a także udostępniania informacji innym instytucjom.

czytaj więcej »

Od 2 stycznia 2016 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące uprawnień rodzicielskich pracowników. Nowości obejmują m.in. zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem, które pracownik będzie mógł wykorzystać również w wymiarze godzinowym. Nowe przepisy dotyczą także nauczycieli i to zarówno tych zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, jak i w niepełnym, czy uzupełniających pensum.

czytaj więcej »

Indywidualizacja pracy obejmuje nie tylko uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – wszyscy uczniowie wymagają od nauczycieli podmiotowego podejścia. Dlatego też dyrektor powinien wspomagać zespół pedagogiczny w odpowiednim rozpoznawaniu potrzeb uczniów. W tym celu może m.in. wykorzystać zewnętrzne wspomaganie, które od 1 stycznia 2016 r. będą prowadzić placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, a także biblioteki pedagogiczne.

czytaj więcej »

Rozważając możliwość zatrudnienia dodatkowej osoby dla ucznia niepełnosprawnego, dyrektor szkoły powinien dokonać analizy potrzeb dziecka i zasobów szkoły, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Może się bowiem okazać, że takie zatrudnienie wcale nie będzie konieczne.

czytaj więcej »

Od nowego roku znikną dodatkowe urlopy macierzyńskie, a w to miejsce pracownicy będą mogli dłużej korzystać z urlopu rodzicielskiego. Nie będzie jednak konieczne wykorzystanie go w całości bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, a łączenie urlopu z pracą wydłuży czas jego trwania.

czytaj więcej »

Od nowego roku zwolnienia lekarskie będą mogły być wystawiane w formie elektronicznej. W związku z tym do 31 grudnia br. wszyscy płatnicy składek zatrudniający co najmniej pięć osób mają obowiązek założenia profilu informacyjnego. Dotyczy to także placówek oświatowych, w tym niepublicznych.

czytaj więcej »

Od września obowiązuje nowa zasada wliczania do średniej oceny z religii i etyki w przypadku, gdy uczeń uczęszcza na zajęcia z obu przedmiotów. Natomiast uczniowie nieuczęszczający na takie zajęcia, na świadectwie szkolnym nie mają żadnej adnotacji. O obowiązujących zasadach organizacji nauki religii i etyki w szkole przypomina MEN.

czytaj więcej »

Aby udostępnić pracę uczniowi bądź jego rodzicom nie jest potrzebny wniosek – przypomina Ministerstwo Edukacji Narodowej. Złożenie wniosku będzie jednak niezbędne w sytuacji, gdy wgląd w prace dotyczy np. egzaminu.

czytaj więcej »

Nieodpłatne korzystanie w szkole z materiałów objętych prawem autorskim może się odbywać na 3 sposoby. Związane jest to ze zmianami w prawie autorskim, które weszły w życie 20 listopada br., a które dotyczą także wykorzystywania i powielania materiałów chronionych w szkołach.

czytaj więcej »

Dyrektor nie będzie już sporządzał wieloletniego planu doskonalenia nauczycieli, a składany przez niego wniosek będzie uwzględniał aktualne potrzeby szkoły. Taką zmianę przewidują nowe przepisy dotyczące podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

czytaj więcej »

Poprawa warunków dzieci i młodzieży przebywających w ośrodkach wychowawczych to główny cel zmian w przepisach dotyczących rodzajów i zasad działania placówek publicznych. Zmiany, które wchodzą w życie 1 września 2016 r., służą m.in. zwiększeniu bezpieczeństwa wychowanków.

czytaj więcej »

Od stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać jednolite zasady i terminy rekrutacji do szkół. Oznacza to, że dyrektorzy muszą przeprowadzić rekrutację na rok szkolny 2016/2017 według nowych przepisów. Muszą także uwzględnić nowe regulacje dotyczące zadań komisji rekrutacyjnej.

czytaj więcej »

Urlop wychowawczy będzie mógł być wykorzystany aż do 6. urodzin dziecka, a rodzice wspólnie będą mogli zajmować się dzieckiem do 36 tygodni – takie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy. Nowe przepisy uniemożliwią jednak wydłużenie okresu ochrony przed zwolnieniem z pracy poprzez składanie wniosku z wyprzedzeniem.

czytaj więcej »

wiper-pixel