WYDANIE ONLINE

Składając dokumenty wymagane w konkursie na dyrektora szkoły, należy pamiętać nie tylko o ich kompletności, lecz także o prawidłowym ich poświadczeniu. Nie zawsze bowiem wiadomo i nie jest to wprost uregulowane w przepisach, czy dany dokument ma być złożony w oryginale czy może być kopią. Takie kwestie mogą rozstrzygać orzeczenia sądów.

czytaj więcej »

Pod koniec roku szkolnego i z początkiem kolejnego dyrektor musi podjąć wiele decyzji, m.in. tych związanych z wcześniejszym przyjęciem dziecka do szkoły czy odroczeniem obowiązku szkolnego. Od 1 września br. zmienią się przepisy związane z obowiązkiem szkolnym, warto więc dokonać prawidłowej redakcji decyzji. Przedstawiamy 9 najbardziej przydatnych decyzji w tym czasie.

czytaj więcej »

Czy po otrzymaniu wypowiedzenia stosunku pracy warto przejść w stan nieczynny – to pytanie często zadają sobie nauczyciele i dyrektor szkoły. Okazuje się, że taka sytuacja może przynieść korzyści, w tym m.in. możliwość kontynuacji stażu. Korzystna jest również dla tych nauczycieli, którym brakuje mniej niż 6 miesięcy do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej lub emerytury.

czytaj więcej »

Właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji merytorycznej i finansowej dotyczącej wycieczek szkolnych, udostępnianie jej organom nadzorującym szkołę, wyznaczanie kierownika i powierzenie mu zadań związanych z prawidłowym przebiegiem wyjazdu to tylko niektóre z obowiązków dyrektora, z których musi się wywiązać, aby właściwie zorganizować wycieczkę dla uczniów. Należy do nich także ustalenie liczby opiekunów, która jest ważna zarówno ze względu na bezpieczeństwo, jak i prawidłowe rozliczanie czasu pracy nauczyciela na wyjeździe.

czytaj więcej »

Zniesienie sprawdzianu szóstoklasisty czy możliwość odwołania się od wyników egzaminu maturalnego to jedne z ważniejszych zmian w projektowanej nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce, żeby w większości zaczęły obowiązywać już od roku szkolnego 2016/2017.

czytaj więcej »

Z rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów miał zniknąć zawód opiekunka dziecięca. Rekrutacja do szkół policealnych kształcących na tym kierunku miała być wstrzymana od roku szkolnego 2016/2017. Jednak nowy projekt rozporządzenia przewiduje, że kształcenie w zawodzie opiekunki dziecięcej będzie utrzymany i możliwa będzie rekrutacja na kolejny rok szkolny.

czytaj więcej »

Od początku kwietnia obowiązują nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Udało się także wprowadzić przepisy wykonawcze zawierające wzory dokumentów niezbędnych do jego organizacji. W tym roku szkolnym zamiar zorganizowania wypoczynku w okresie ferii letnich szkoła może zgłosić kuratorowi oświaty od 1 maja 2016 r.

czytaj więcej »

Możliwość zrzeszanie się w związkach zawodowych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Jeśli zmiana ta wejdzie w życie, poszerzy potencjalny krąg członków organizacji związkowych.

czytaj więcej »

Doprecyzowanie i ograniczenie zakazu zatrudniania kobiet przy pracach uciążliwych, niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia to odpowiedź na zastrzeżenia Komisji Europejskiej, które muszą zostać uwzględnione w Kodeksie pracy. Jeśli nowelizacja przepisów wejdzie w życie, konieczne będzie dostosowanie regulaminów pracy do obowiązującego prawa.

czytaj więcej »

Związek Nauczycielstwa Polskiego chce, aby środki na wynagrodzenie nauczycieli pochodziły z dotacji celowej, bez możliwości wykorzystywania jej na inne cele. W tej sprawie podjęta została inicjatywa ustawodawcza dotycząca nowych zasad finansowania zadań oświatowych. Podpisy pod nią zbierane są do 8 czerwca 2016 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel