WYDANIE ONLINE

Zakończenie ferii letnich to dla nauczycieli, ale przede wszystkim dla dyrektora szkoły, czas wytężonej pracy. Trzeba przygotować funkcjonowanie szkoły na kolejny rok szkolny, a przed 1 września przeprowadzić zebranie rady pedagogicznej, na którym należy przekazać wiele informacji, rozdzielić zadania, przypomnieć o obowiązkach, podjąć wiele decyzji, także w formie uchwał rady pedagogicznej. Podpowiadamy, jak się do tego przygotować, a także co może zaskoczyć w nowym roku szkolnym.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły planując nadzór pedagogiczny, powinien zaplanować go w taki sposób, by mógł go właściwie zrealizować. Najważniejsze jest skuteczne działanie, a do tego potrzebny jest precyzyjnie opracowany plan nadzoru. Dlatego podpowiadamy, jak prawidłowo opracować plan i niezbędne do niego załączniki.

czytaj więcej »

Uchwalona w marcu br. ustawa zmieniająca Kartę Nauczyciela wprowadziła znaczące zmiany dotyczące tzw. godzin karcianych, które od 1 września zostaną zniesione. Ich likwidacja nie oznacza, że przestaną być prowadzone przez nauczycieli zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły. Dyrektor przydzielając dodatkowe godziny, musi uważać, by nie doszło do nierównego traktowania nauczycieli.

czytaj więcej »

Od 1 września zajęcia, które były realizowane w ramach godzin karcianych, będą prowadzone pod postacią zadań statutowych szkoły w ramach ogólnego czasu pracy i otrzymywanego wynagrodzenia. Może się więc okazać, że  zajęć tych będzie więcej niż przewidywały dotychczasowe limity godzin karcianych. Podpowiadamy, jakie zadania mogą się kryć pod postacią zadań statutowych szkoły i jaki może być ich wymiar.

czytaj więcej »

Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach samorządowych wysokość dodatków oraz zasady ich przyznawania ustala w regulaminie wynagradzania organ prowadzący. Dlatego wysokość dodatku będzie zróżnicowana w poszczególnych szkołach i uzależniona odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy. Podpowiadamy, jak przydzielać dodatki na rok szkolny 2016/2017.

czytaj więcej »

Fundacja „Być Bardziej” przy wsparciu m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej zbiera zgłoszenia dotyczące dzieci, które będą objęte programem „Dzwonek na obiad”. Zgłoszenia można składać do 15 września. Podpowiadamy, kto może zgłosić dziecko/ucznia, a także, kto zostanie objęty programem.

czytaj więcej »

Resort edukacji opublikował rozporządzenie zawierające wzór wniosku o udzielenie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych. Wniosek będzie można składać nie tylko na piśmie, lecz także drogą elektroniczną.

czytaj więcej »

Najważniejsze priorytety MEN w roku szkolnym 2016/2017 to upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów. Oprócz kierunków realizacji polityki oświatowej resort wyznaczył także główne kierunki działań z zakresu nadzoru pedagogicznego i monitorowania. Przedstawiamy 4 najważniejsze kierunki realizacji polityki oświatowej.

czytaj więcej »

MEN planuje nowości w zasadach prowadzenia dokumentacji nauczania. Od 1 września nie będzie obowiązku realizowania godzin karcianych, w związku z tym zniesiony został obowiązek ich ewidencjonowania. Przewiduje to projekt nowelizacji rozporządzenia, które ma wejść w życie z początkiem roku szkolnego.

czytaj więcej »

Zmiany dotyczące placówek doskonalenia nauczycieli mają objąć katalog podmiotów, które mogą prowadzić doskonalenie nauczycieli. Z katalogu zostały wyłączone zakłady kształcenia, które zostaną zlikwidowane 1 października 2016 r. Przewiduje to projekt nowego rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

czytaj więcej »

Zbyt późne zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach w roku szkolnym 2016/2017 – planowane na 30 czerwca 2017 r. – wzbudziło niezadowolenie dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych. Stąd propozycja nowelizacji rozporządzenia, które na nowo wyznaczy terminy. Zakończenie zajęć w nowym roku szkolnym planowane jest więc 23 czerwca 2017 r.

czytaj więcej »

Uczniowie, których rodziny zostały poszkodowane wskutek żywiołu, mogą ubiegać się o zasiłek losowy. W ramach pomocy przysługują im także inne formy wsparcia, jak wyjazdy czy zajęcia terapeutyczno-edukacyjne. Sprawdzamy, jakie warunki udzielania pomocy określają nowe przepisy.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło zadania i terminy działań rządowego programu „Bezpieczna+”. Na jego realizację przeznaczono 20.000.000 zł. W ramach tych środków będzie realizowanych 9 głównych założeń, w tym m.in. upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło portal Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Jest on dostępny pod adresem www.kwalifikacje.gov.pl. Nowe rozwiązanie ma być pomocne dla osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem kwalifikacji.

czytaj więcej »

wiper-pixel