WYDANIE ONLINE

Inicjatorem wprowadzania zmian w dokumentacji wewnątrzszkolnej powinien być dyrektor szkoły, ponieważ to on jest odpowiedzialny za jej właściwe prowadzenie. Powinien sprawdzać, ile czasu przewidziano na dostosowanie do nowych regulacji i podjąć odpowiednie działania w tym zakresie. Od początku roku szkolnego 2016/2017 wchodzi w życie kilka istotnych zmian, w związku z tym trzeba je uwzględnić w dokumentacji szkolnej. Podpowiadamy, jakie dokumenty wymagają aktualizacji lub zmiany.

czytaj więcej »

Wraz z początkiem roku szkolnego nauczyciele stażyści z urzędu, a pozostali – na swój wniosek – rozpoczynają staże w celu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego. Terminowe rozpoczęcie stażu i postępowanie według odpowiednich przepisów warunkuje pozytywne zakończenie całej procedury. Istotną rolę odgrywa tu dyrektor, od którego posunięć zależy, czy nauczyciel uzyska awans bez przeszkód. Sprawdzamy, z jakimi problemami może zmierzyć się dyrektor w związku z otwarciem stażu i jak je rozwiązać!

czytaj więcej »

Statut to najważniejszy dokument opisujący zasady funkcjonowania szkoły. Musi być aktualny i zgody z obowiązującymi przepisami prawa. Dlatego trzeba z wyjątkową precyzją zadbać, aby tak było. A ponieważ jest to dokument wyjątkowo obszerny, regulujący każdą sferę działalności szkoły, to dbanie o poprawność i aktualność jego zapisów jest wyjątkowo trudne i uciążliwe, szczególnie że prawo oświatowe ulega ciągłym zmianom. Podpowiadamy, co trzeba zaktualizować w statutach w nowym roku szkolnym.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły ma obowiązek zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami. W tym celu może sporządzić pisemny zakres obowiązków, który czasem będzie wymagał modyfikacji.

czytaj więcej »

Rozmowa z Anną Ostrowską, rzecznikiem prasowym Ministerstwa Edukacji Narodowej

czytaj więcej »

Resort edukacji podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej. Nowe przepisy przede wszystkim wprowadzają zmiany odnośnie terminów przekazywania danych do SIO.

czytaj więcej »

Do 30 listopada br. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Ma on na celu rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania programowania.

czytaj więcej »

Formy, zakres oraz warunki udzielania pomocy uczniom na nowy rok szkolny zawiera rozporządzenie z 5 lipca 2016 r. Według nowych regulacji pomoc z programu „Wyprawka szkolna” obejmie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dofinansowanie może wynieść nawet 770 zł. Podpowiadamy, kto może otrzymać wsparcie i na jakich warunkach!

czytaj więcej »

Drożdżówki tak, ale nie z ciasta głęboko mrożonego – takie wymagania wprowadza nowe rozporządzenie ministra zdrowia. Określa ono wymagania, jakie powinny spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego w placówkach oświatowych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 września 2016 r., ale do 31 grudnia 2016 r. można stosować stare rozporządzenie.

czytaj więcej »

Resort edukacji zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nie zmienia minimalnych stawek wynagrodzeń nauczycieli. Ostatnia podwyżka wynagrodzeń nauczycieli miała miejsce w 2012 r. Średnie wynagrodzenie również pozostaje bez zmian.

czytaj więcej »

Zmienią się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów, tj. wynik ze sprawdzianu szóstoklasisty, które zastąpiono wymienionymi na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocenami z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. MEN przygotowało projekt rozporządzenia w tej sprawie – podpowiadamy, co może się zmienić.

czytaj więcej »

Odwołanie od wyników egzaminu maturalnego dotyczy uczniów, którzy już w najbliższym roku szkolnym przystąpią do matury. W związku z tym powstał projekt rozporządzenia, który określa Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. To do niego będą spływać odwołania. Na jakich zasadach można zostać członkiem kolegium i jak będzie ono funkcjonować?

czytaj więcej »

Resort edukacji skierował do konsultacji projekt rozporządzenia regulującego sposób ustalania wysokości wynagrodzenia członków komisji dyscyplinarnych, rzecznika dyscyplinarnego i obrońcy obwinionego nauczyciela. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

czytaj więcej »

W przypadku gdy uczeń będzie uczęszczał jednocześnie na zajęcia z religii i etyki, do średniej odpowiednio rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych będzie się wliczało ocenę ustaloną jako średnia ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Rozporządzenie dotyczące nowych wytycznych ma wejść w życie 1 września 2016 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel