WYDANIE ONLINE

Projekt ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe opisują zmiany w organizacji oświaty w Polsce, które rozpoczną się już w roku szkolnym 2017/2018. Dotyczą one ustroju szkolnego oraz modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. Przedstawiamy krok po kroku, co się zmieni – choć na razie to oczywiście projekty zmian!

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły organizuje nauczanie indywidualne w porozumieniu z organem prowadzącym. Przepisy nie wymagają składania w szkole odrębnego wniosku w sprawie organizacji nauczania, ale warto ustalić wewnętrzne regulacje w tym zakresie z uwagi na to, że wniosek taki jest wymagany w przypadku ustalenia mniejszego niż minimalny wymiar godzin nauczania dla danego etapu edukacyjnego. Sprawdzamy, jakie obowiązki związane z indywidualnym nauczaniem ma dyrektor szkoły.

czytaj więcej »

Istnieje dużo możliwości doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wielu nauczycieli poszukuje ich i podejmuje samodzielnie, ale jednym z zadań dyrektora szkół jest planowanie doskonalenia dla rady pedagogicznej szkoły, którą kieruje. Podpowiadamy, jak przygotować wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz przedstawiamy przykład wewnątrzszkolnego planu doskonalenia.

czytaj więcej »

Od długości stażu pracowniczego zależy przyznanie i wysokość takich świadczeń jak nagroda jubileuszowa oraz dodatek za wysługę lat. Do stażu pracowniczego zalicza się nie tylko okresy pozostawania w zatrudnieniu, ale także inne okresy, w tym pracę w gospodarstwie rolnym lub jego prowadzenie. Sprawdź, jakie warunki muszą być spełnione, aby dyrektor mógł zaliczyć taki okres do stażu pracowniczego.

czytaj więcej »

W projekcie przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe przewidziano regulacje przejściowe w Karcie Nauczyciela, które mają umożliwić rozlokowanie kadry pedagogicznej w okresie wdrażania reformy systemu oświaty. Regulacje te mają obowiązywać od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających do 31 sierpnia 2019 r. Jakie najważniejsze zmiany trzeba wziąć pod uwagę?

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało wstępną propozycję ramowych planów nauczania dla klas IV–VIII szkoły podstawowej oraz 4-letniego liceum ogólnokształcącego.  Podpowiadamy, co może się zmienić i czy zmiany te dotyczą również edukacji wczesnoszkolnej!

czytaj więcej »

Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Jeśli przepisy wejdą w życie, gruntownie zmieni się sposób finansowania wynagrodzeń nauczycieli.

czytaj więcej »

Na przyszły rok szkolny nie będzie przeprowadzana rekrutacja do klasy I gimnazjum, a w następnych latach zostaną zlikwidowane kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. Jak w takim razie postąpić z uczniami, którzy nie będą promowani do następnej klasy – odpowiadamy w tekście.

czytaj więcej »

Już obowiązują przepisy regulujące zasady organizacji kształcenia uczniów mających trudności adaptacyjne i komunikacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą. Podstawowa zmiana polega na rozszerzeniu kryteriów przy przyjmowaniu ucznia do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr. Omawiamy najważniejsze obszary zmian!

czytaj więcej »

Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe przewidują przejściowe regulacje nie tylko dla nauczycieli, lecz także dla dyrektorów szkół. Sprawdzamy, co czeka dyrektorów gimnazjów w związku z planowaną ich likwidacją.

czytaj więcej »

Zasady zdrowego żywienia w szkołach publicznych zostaną skontrolowane przez Najwyższą Izbę Kontroli. Kontrole dotyczyć będą samorządów i szkół z pięciu województw. Jak powinny działać szkoły, żeby dobrze wykorzystywać środki publiczne przeznaczone na programy żywieniowe – na to pytanie chce znaleźć odpowiedź NIK.

czytaj więcej »

wiper-pixel