WYDANIE ONLINE

Reforma oświaty i wprowadzenie nowych przedmiotów, przekształcenie szkoły, nowy wymiar godzin nauczania wymagają od dyrektora ustalenia szkolnego planu nauczania, w tym zweryfikowania liczby godzin przydzielonych poszczególnym nauczycielom, z uwzględnieniem zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. Ważnym zadaniem jest przy tym weryfikacja kwalifikacji nauczycieli oraz nowelizacja statutów, zaś większość nowych obowiązków trzeba wykonać w 2017 roku.  

czytaj więcej »

Wypłata trzynastki zależy od efektywnego przepracowania w danej szkole co najmniej 6 miesięcy. Jednakże w niektórych przypadkach pracownik nie otrzyma trzynastki nawet wówczas, gdy przepracuje wymagany okres, a w innych sytuacjach trzynastka będzie mu przysługiwała mimo niespełnienia wspomnianego wymogu. Prezentujemy 5 najważniejszych zagadnień związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wyjaśniamy, kiedy trzynastka powinna być przyznana, a kiedy nie należy jej wypłacać.

czytaj więcej »

Dla ważności niektórych czynności podejmowanych przez dyrektora przepisy wymagają współdziałania ze związkami zawodowymi. Polega ona na uzgodnieniu lub uzyskaniu opinii związku w określonych sprawach i mimo że ta druga forma nie jest dla dyrektora wiążąca – pominięcie konsultacji związkowej to uchybienie, które może skutkować poważnymi konsekwencjami.

czytaj więcej »

Nowelizacje ustawy o systemie oświaty oraz Karty Nauczyciela nadają kuratorowi oświaty nowe kompetencje, wzmacniając tym samym pozycję organu nadzoru pedagogicznego w relacji z organami prowadzącymi szkoły. Zmiany te wyznaczają dyrektorowi nowe zadania lub modelują dotychczasowe. Prezentujemy przegląd nowych kompetencji kuratora oświaty oraz zadań dyrektora w omawianym zakresie.

czytaj więcej »

Pisaliśmy już wstępnie o tym, że w nowym roku zmieniają się zasady wydawania i prostowania świadectw pracy. Ponieważ jednak zmiana jest ważna także dla szkół - w tym wydaniu rozwijamy ten temat.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje korzystna zmiana dotycząca zawierania z pracownikami umów o odpowiedzialności materialnej. Od tej pory umowę taką trzeba zawrzeć na piśmie i to pod rygorem nieważności. Nie będzie więc można powoływać się na ustne ustalenia takiej odpowiedzialności.

czytaj więcej »

W postępowaniach dotyczących oceny pracy nauczyciela wszczętych po 31 grudnia 2016 r. trzeba powołać się na nowe rozporządzenie (np.: w karcie oceny pracy bądź w odwołaniu od oceny). Zawiera ono m.in. zmodyfikowane kompetencje do ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły oraz nowy termin na złożenie pisemnych uwag i zastrzeżeń do projektu oceny pracy.

czytaj więcej »

Dotychczas subwencja oświatowa była przeznaczona na zadania szkolne oraz pozaszkolne. Zadania te nie uwzględniały edukacji przedszkolnej. To się jednak zmieni, bo od 2017 roku subwencja obejmie również 6-latki uczęszczające do przedszkoli.

czytaj więcej »

Od stycznia pracownik zatrudniony na pełnym etacie nie może zarabiać mniej niż 2.000 brutto. Nowością jest to, że taka pensja obowiązuje także w pierwszym roku pracy. Minimalne wynagrodzenie w 2017 roku jest wyższe od zeszłorocznego o 150 zł i wynosi 2.000 zł brutto. Od tego roku nie ma już odrębnego poziomu wynagrodzenia minimalnego dla pracowników w pierwszym roku pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel