WYDANIE ONLINE

Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Dyrektor musi dopilnować by klasyfikacja w szkole została przeprowadzona zgodnie z przepisami, nauczyciele znali zasady wystawiania ocen oraz procedury odwoławcze. W tekście ekspert zebrał 68 najczęściej popełnianych błędów związanych z wystawianiem ocen przewidywanych, klasyfikacją, procedurą zastrzeżeń od oceny oraz prawidłowe zasady postępowania.

czytaj więcej »

Czy szkoła po otrzymaniu od rodzica opinii z poradni psychologiczno- pedagogicznej w trakcie roku szkolnego (np. w maju) musi natychmiast objąć pomocą ucznia? Czy dokumentację szkolną powinni podpisywać oboje rodziców, czy wystarczy podpis jednego rodzica?

czytaj więcej »

Z końcem obecnego roku szkolnego 2016/2017 w szkole podstawowej kończy swoją działalność klasa sportowa - VI (cykl trzyletni od IV-VI). Rodzice, uczniowie wyrażają chęć kontynuowania klasy/oddziału sportowego w klasach VII i VIII. Jak należy postąpić, aby im to umożliwić? Do kogo się zgłosić i jaką dokumentację stworzyć, aby móc wydłużyć już raz zgłoszoną innowacje pedagogiczna na kolejne dwa lata szkoły podstawowej?

czytaj więcej »

MEN opublikował projekt rozporządzenia w sprawie ramowych statutów placówek publicznych. Przepisy dotyczą statutów publicznych placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego, a także ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego.

czytaj więcej »

Ministerstwo opublikowało projekt rozporządzenia dotyczącego kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi i powracających z zagranicy. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2017 r.

czytaj więcej »

W klasie I jest 4 uczniów, w II -6. Połączyłam te klasy na zajęciach z WF-u. Klasa III - bez godzin łączonych. Ile godzin edukacji wczesnoszkolnej powinna mieć klasa I i II i III? Dwie godziny do dyspozycji dyrektora przyznałam w klasie I.

czytaj więcej »

Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych uczniowie tegorocznych klas VI, zamiast świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – otrzymają świadectwo promocyjne do klasy VII. W celu zapewnienia wydania świadectw promocyjnych uczniom klas VI szkoły podstawowej na koniec zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017, planowane wejście w życie rozporządzenia to dzień następujący po dniu ogłoszenia.

czytaj więcej »

W związku z nową ustawą Prawo oświatowe Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało projekt rozporządzenia dotyczący organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i placówkach. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r.

czytaj więcej »

 Bieżący rok szkolny wymaga od dyrektora dużej staranności w nadzorze nad wypełnianiem świadectw przez nauczycieli. Oprócz wiedzy, jak wypełnić świadectwo, trzeba wiedzieć  jakie świadectwo wypełnić, dlatego niezbędna jest znajomość nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, które obowiązuje od 28 stycznia 2017 r.

czytaj więcej »

Trwająca reforma edukacji generuje konieczność przekształcania, łączenia i likwidacji szkół, a także tworzenia filii szkół. W każdej z tych sytuacji obecny dyrektor szkoły powinien wykonać wiele czynności wynikających z ustalonej sieci szkół na danym terenie, związanych z likwidacją czy przekształceniem kierowanej przez siebie placówki. Jednym z bardzo istotnych zadań jest uporządkowanie, zebranie i przekazanie pomiędzy szkołami szkolnej dokumentacji: statutu szkoły, dokumentów nauczania, dokumentacji kadrowej. Kiedy, co, komu i w jakim terminie należy przekazać – opisujemy w tym artykule.

czytaj więcej »

Jak formalnie dyrektor dopuszcza do użytku program nauczania (uchwała, decyzja, zarządzenie) i jak ogłasza szkolny zestaw programów czy podręczników (uchwała, decyzja, zarządzenie)?

czytaj więcej »

wiper-pixel