WYDANIE ONLINE

Każdy uczeń, u którego rozpoznano indywidualne potrzeby rozwoju i edukacji, ma prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest obowiązkowym zadaniem przedszkoli, szkół i placówek. Organizuje ją dyrektor i to on jest odpowiedzialny za podejmowane działania. W części I (aktualizacja majowa) przedstawiliśmy szczegółowe zadania dyrektora, nauczycieli oraz specjalistów. W części II autor opisuje zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.

czytaj więcej »

W ustawie Prawo oświatowe wprowadzone zostały nowe regulacje w zakresie działań szkoły w obszarze wolontariatu. Dotychczasowe przepisy nie regulowały szczegółowo tych zadań. Można powołać radę wolontariatu i uzupełnić statut o niezbędne zapisy. Opisujemy, co się zmieni i jak rozpocząć wdrażanie nowych obowiązków.

czytaj więcej »

Czy dyrektor ma obowiązek przyjąć ponownie do szkoły ucznia obwodowego, który na prośbę rodziców został wypisany ze szkoły obwodowej? Do klasy 5 uczeń realizował obowiązek szkolny w szkole obwodowej, 6 klasę w innej szkole i teraz rodzice chcą ponownie przepisać go do szkoły obwodowej.

czytaj więcej »

Uczeń potrącił kolegę, w wyniku czego wypadł mu z ręki telefon i uległ uszkodzeniu. Czy szkoła odpowiada za szkodę? Rodzic domaga się zadośćuczynienia. W statucie jest zapis o możliwości używania telefonu w szczególnych przypadkach za zgodą nauczyciela.

czytaj więcej »

Jaka jest procedura nadania nowego statutu niepublicznej szkole podstawowej (przekształcanej z 6-letniej w 8-letnią szkołę podstawową)? W dotychczasowym statucie był zapis, że pierwszy statut nadaje osoba prowadząca, a zmiany wprowadza rada pedagogiczna uchwałą. Czy w związku z tym, iż powstaje nowy podmiot, statut w związku z reformą wprowadza osoba prowadząca?

czytaj więcej »

W klasie szóstej szkoły podstawowej, do zakończenia nauki w klasie ósmej, obowiązują arkusze ocen uczniów założone na drukach wg dotychczasowych wzorów (nr 53, 53a). Co robić w sytuacji, gdy zabraknie kolumn (stron) do wpisywania wyników klasyfikacji rocznej lub końcowej?

czytaj więcej »

Czy uczeń realizujący nauczanie domowe jeśli nie zaliczy egzaminu klasyfikacyjnego z maksymalnie dwóch przedmiotów ma prawo do egzaminów poprawkowych, czy też kończy nauczanie domowe i powtarza klasę?

czytaj więcej »

Czy wszyscy uczniowie szkoły podstawowej powinni potwierdzić odbiór świadectwa szkolnego? Do tej pory tylko uczniowie klas VI potwierdzali odbiór świadectw w Rejestrze wydanych świadectw.

czytaj więcej »

Czy nauczycielowi korzystającego z urlopu na poratowanie zdrowia od 1 września do 31 sierpnia danego roku przysługuje urlop uzupełniający?

czytaj więcej »

Nauczycielka szkoły podstawowej jest na urlopie dla poratowania zdrowia od 01.06.2016 r. do 31.05.2017 r. Okazało się, że nie może wrócić do pracy ponieważ dalej jest chora. Wniosła do ZUSu o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Najprawdopodobniej lekarz orzecznik w ZUS orzekł niezdolność do pracy lecz decyzji do dnia dzisiejszego nie ma. 01.06.2017 r. Pani powinna stawić się w pracy. Wiem, że na dwa tygodnie przed planowanym powrotem do pracy powinniśmy wystawić jej skierowanie do lekarza medycyny pracy. Moje pytanie brzmi czy ma iść do tego lekarza dzisiaj czy czekać na decyzję z ZUS? Czy wystarczy jej podanie o rozwiązanie stosunku pracy z informacją, że decyzję doniesie po jej otrzymaniu? Z jakiego tytułu należy jej się odprawa pieniężna? Nauczycielka jest nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym przez mianowanie.

czytaj więcej »

Nauczyciel w wieku emerytalnym zaplanowany na nowy rok szkolny na pełny etat w studium medycznym może otrzymać ograniczenie zatrudnienia w sierpniu (jest to zależne od naboru do szkoły czyli z przyczyn organizacyjnych). Stwierdza, że ograniczenia nie przyjmie. Czy taki nauczyciel może mieć skrócony okres wypowiedzenia aby już nie był zatrudniony od 1 września?

czytaj więcej »

Z dniem 1 września 2017r. gimnazjum zostaje włączone do szkoły podstawowej. Szkoła liczy 14 oddziałów, dlatego jest utworzone stanowisko wicedyrektora szkoły (do 31.08.2020r.). Od 1.09.2017 r. dyrektor gimnazjum z mocy prawa stanie się wicedyrektorem szkoły. Co się wówczas stanie z obecnym wicedyrektorem szkoły? Czy zgodnie z art. 238 ust. 4 ustawy przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, dyrektor szkoły musi odwołać ze stanowiska swojego wicedyrektora szkoły z końcem roku szkolnego, czy to stanowisko może pozostać?

czytaj więcej »

Każdy nauczyciel zobowiązany został do zrealizowania w roku szkolnym 2016/2017 po 2h/tyg czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów: zwiększające szanse edukacyjne uczniów, przeznaczone na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce, rozwijające zainteresowania uczniów. Zobowiązanie było sformułowane Zarządzeniem Dyrektora szkoły z podstawą prawną: art. 42 ust. 1-2, 7a ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.). Jakie Dyrektor może wyciągnąć prawne konsekwencje wobec nauczycieli, którzy tych godzin nie zrealizowali?

czytaj więcej »

W związku z włączeniem gimnazjum do szkoły podstawowej, w roku szkolnym 2017/18, aktualny dyrektor gimnazjum staje się wicedyrektorem w szkole podstawowej (i takie pismo otrzymał od organu prowadzącego). Dyrektor w gimnazjum jest zatrudniony jako menedżer (nie pełnił w gimnazjum nadzoru pedagogicznego). Jaki zatem powinien otrzymać zakres czynności na nowym stanowisku i jak powinno być ustalone jego wynagrodzenie?

czytaj więcej »

Uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą skorzystać z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego lub w zawodach, a także zakupu materiałów edukacyjnych. Przedstawiamy warunki przyznania oraz wysokość dofinansowania na rok szkolny 2017/2018. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

czytaj więcej »

Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych omawia 5 obszarów zmian w finansowaniu zadań oświatowych. Przewiduje on m.in. zmiany w dotowaniu szkół i przedszkoli. Projekt został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych, które potrwają do 30 czerwca 2017 r.

czytaj więcej »

Opublikowany projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowym (w tym dziale „Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych”) zawiera także szereg zmian w Karcie Nauczyciela, które mają wejść w życie co do zasady 1 września 2018 r. Lista planowanych zmian w Karcie Nauczyciela jest bardzo szeroka.

czytaj więcej »

Niedawno opublikowano projekt rozporządzenia MEN w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. W projekcie wiele kontrowersji wywołało wykluczenie możliwości prowadzenia nauczania indywidualnego na terenie szkoły. Ministerstwo odpowiada na zarzuty środowiska oświaty. 

czytaj więcej »

wiper-pixel