WYDANIE ONLINE

Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym w statucie szkoły. Choć nie ma takiego wymogu, najczęściej przeprowadzana jest w połowie roku szkolnego, na podsumowanie pierwszego semestru nauki. Przedstawiamy 19 problemowych sytuacji, zebranych z różnych szkół,  wraz z wyjaśnieniem, poprawnym postępowaniem i podstawą prawną. Pomoże to sprawnie i bezbłędnie przeprowadzić klasyfikację w każdej szkole.

czytaj więcej »

Każda jednostka oświatowa na ostatni dzień roku obrotowego musi przeprowadzić inwentaryzację aktywów i pasywów. Co i w jakim terminie należy sprawdzić? Kto wchodzi w skład komisji inwentaryzacyjnej? Jakie są najczęściej popełniane błędy podczas przeprowadzania inwentaryzacji w szkole? Przedstawiamy szczegółowy harmonogram zadań - pomoże on uporządkować wymagane czynności oraz zweryfikować, czy wszystkie zadania zostały terminowo wykonane oraz kto ponosi za nie odpowiedzialność.

czytaj więcej »

 Jest wiele rodzajów uroczystości organizowanych zarówno przez szkołę, jak i podmioty zewnętrzne na terenie szkoły czy też poza nim. Mogą to być studniówki, dyskoteka, połowinki, festyny,  szkolne karnawały, zakończenia roku i inne wydarzenia. W zależności od tego, kto jest organizatorem szkolnej imprezy, ma ona charakter szkolny lub prywatny. W każdym z tych przypadków różny będzie zakres odpowiedzialności dyrektora szkoły za bezpieczeństwo uczestników. Sprawdzamy kto i za jakie imprezy ponosi odpowiedzialność.

czytaj więcej »

Od 1 września 2017 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Udzielenie tej pomocy jest obowiązkowym zadaniem przedszkoli, szkół i placówek. Za jej organizację w placówce odpowiada dyrektor szkoły. Jak wynika z bardzo wielu pytań do redakcji - nowe przepisy o pomocy psychologiczno-pedagogicznej przysparzają jednak wielu wątpliwości i niejasności. By pomóc uporządkować nowe regulacje, ekspert interpretuje zmiany prawne oraz zbiera i odpowiada na wszystkie pytania dotyczące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

czytaj więcej »

Uczeń, szczególnie przewlekle chory, niejednokrotnie wymaga podania mu w określonych odstępach czasu lekarstwa. Problem ten pojawia się zwłaszcza podczas wyjazdów czy wycieczek szkolnych. Czy podczas zajęć organizowanych przez szkołę nauczyciel może podać uczniowi leki? Czy są przepisy, które regulują te kwestię? Czy rodzice mogą złożyć w szkole pisemne upoważnienie dla nauczycieli aby aplikowali lekarstwa przewlekle choremu dziecku? Czy nauczyciel może odmówić podawania tych leków? Ekspert porządkuje informacje i odpowiada na problematyczne pytania.

czytaj więcej »

wiper-pixel