WYDANIE ONLINE

Dyrektor, rozwiązując stosunek pracy nauczyciela i pracownika niepedagogicznego z powodu braku możliwości dalszego zatrudnienia musi wypłacić mu odprawę. Kiedy należy się odprawa, a w jakich sytuacjach pracownik jej nie otrzyma? Jak obliczyć jej wysokość? Zagadnienie to budzi liczne wątpliwości, dlatego ekspert zebrał 11 zasad dotyczących wypłaty odprawy nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym. Mamy nadzieję, że pozwoli to uporządkować zagadnienie i usystematyzować wiedzę.

czytaj więcej »

 W wydaniu sierpniowym zamieszczamy pierwszą część tekstu dotyczącą nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty – na temat planu nadzoru kuratora oraz przeprowadzanej kontroli. W kolejnym wydaniu opiszemy ewaluację zewnętrzną i wspomaganie. Warto, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego prześledzić, jakie kurator ma zadnia i uprawnienia. Czy może bez zapowiedzi skontrolować szkołę, czy plan nadzoru kuratora ma wpływ na plan, który musi opracować dyrektor szkoły i przedstawić radzie pedagogicznej w terminie do 15 września nowego roku szkolnego?

czytaj więcej »

Do końca 2020 roku będzie realizowany wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywania”. Wsparcie jest udzielane żłobkom, przedszkolom i szkołom w porozumieniu z Wydziałem Edukacji i Zespołem Obsługi Jednostek Oświatowych. Kwalifikowanie osób bądź rodzin do skorzystania z pomocy w ramach programu odbywa się we właściwych ośrodkach pomocy społecznej poprzez pracowników socjalnych. Kiedy należy się uczniowi darmowy posiłek i jakie zadania ma w tym zakresie dyrektor szkoły - opisujemy w artykule.

czytaj więcej »

W numerze czerwcowym (Aktualizacja Nr 142) pisaliśmy na temat nowych zasad udzielania, rozliczania i kontrolowania dotacji. Nowe regulacje obowiązują już od 1 stycznia 2018 r. W dzisiejszym wydaniu - tekst o finansowaniu z dotacji wynagrodzenie dyrektora. Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła dwie istotne zmiany w zasadach określających dopuszczalne przeznaczenie dotacji otrzymywanej przez jednostki systemu oświaty od organów dotujących - gmin i powiatów. Przede wszystkim ograniczono wysokość wynagrodzenia dyrektora, które może być pokryte z dotacji. Ponadto wskazano, że z dotacji można sfinansować nie tylko wynagrodzenie osoby prowadzącej, ale również dyrektora zatrudnionego przez tą osobę prowadzącą. Szczegółowo opisujemy je w artykule.

czytaj więcej »

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, może przystąpić z tych zajęć do egzaminu poprawkowego. Ile egzaminów może mieć uczeń, kiedy wyznaczyć termin egzaminu poprawkowego, w jakiej formie się go przeprowadza i kto wchodzi w skład komisji - to zagadnienie, które często przysparzają problemów. Dlatego zbieramy je, wyjaśniamy i porządkujemy przepisy, by pod koniec sierpnia bez wątpliwości przeprowadzić egzamin w swojej szkole.

czytaj więcej »

wiper-pixel