WYDANIE ONLINE

Przed pierwszym dzwonkiem i na początku roku szkolnego na dyrektorze szkoły spoczywa bardzo dużo obowiązków. Zbieramy je i porządkujemy - prześledzenie tych zadań pokaże czy szkoła jest gotowa na 1 września. 

czytaj więcej »

Jednym z wymagań stawianych obecnie szkołom jest obowiązek realizowania działań wychowawczych i profilaktycznych - w tym mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań - które są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska. Skuteczność tych działań powinna być poddawana ocenie, a w razie potrzeb - modyfikowana. Jak skutecznie przeprowadzić ewaluację działań wychowawczych i profilaktycznych podejmowanych w szkole - opisujemy w tym artykule.

czytaj więcej »

Przed rozpoczęciem zajęć szkolnych po wakacjach szkoła musi spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli pod nieobecność uczniów prowadzone były prace remontowe, naprawcze, instalacyjne lub porządkowe oraz doposażanie obiektu, to powinny się one zakończyć do końca sierpnia i należy dokonać kontroli stanu budynku, wyposażenia, urządzeń technicznych i terenu, by w porę usunąć nieprawidłowości i usterki. Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdującego się nim wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć.

czytaj więcej »

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego to bardzo ważne zadanie dyrektora szkoły. Sprawnie i rzetelnie opracowane sprawozdanie pomaga uporządkować sprawy szkolne, wyciągnąć ważne wnioski do pracy w kolejnym roku szkolnym, pokazuje, które aspekty pracy szkoły wymagają poprawy i większego nakładu czasu. To zatem bardzo ważny zbiór danych do stworzenia planu nadzoru dyrektora na nowy rok szkolny. Jak skonstruować wzorcowe sprawozdanie i co w nim zawrzeć opisujemy w artykule.

czytaj więcej »

Nowe rozporządzenie MEN z 29 maja 2018 r. sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego wprowadziło obowiązek opracowania wewnątrzszkolnego regulaminu oceny pracy nauczycieli, który określi wskaźniki oceny pracy uwzględniając kryteria zawarte w rozporządzeniu oraz specyfikę danej szkoły. Jest na to czas do 1 września. By sprawnie i bezbłędnie wywiązać się z tego obowiązku polecam prześledzić, opracowaną przez naszego eksperta, procedurę opracowywania regulaminu krok po kroku.

czytaj więcej »

wiper-pixel