WYDANIE ONLINE

Już od października szkoły zaczynają przygotowywać i przeprowadzać inwentaryzację - obowiązek ten wynika z ustawy o rachunkowości. Dotyczy ona wszystkich składników majątkowych: rzeczowych, środków pieniężnych oraz pozostałych aktywów i pasywów. Proces inwentaryzacyjny jest bardzo skomplikowany - należy zwrócić przede wszystkim uwagę na odpowiedni dobór metody inwentaryzacji do danego składnika majątku, terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz prawidłowe sporządzenie dokumentacji. Warto przeczytać, jakie działania i w jakich terminach należy podjąć, oraz jakie są najczęstsze błędy podczas inwentaryzacji, by uniknąć ich w swojej placówce.

czytaj więcej »

W prawie oświatowym nie funkcjonuje pojęcie nauczyciela wspomagającego, ani w zakresie zatrudniania, uprawnień i kwalifikacji ani w zakresie zadań i obowiązków. Jednak w potocznym języku utarło się codzienne używanie tego określenia w stosunku do nauczycieli specjalistów, których celem pracy jest współorganizowanie kształcenia dla dzieci niepełnosprawnych. Słowo „współorganizowanie” nie oznacza podległości, lecz współpracę. Błędem jest traktowanie nauczyciela wspomagającego jako podległego nauczycielowi przedmiotowemu. Nauczyciel wspomagający nie jest ani pomocnikiem ani asystentem - zajmuje samodzielne stanowisko, zwykle jest pracownikiem dobrze wykwalifikowanym, gdyż większość nauczycieli wspomagających także jest „przedmiotowcem”, a pedagogika specjalna zwykle jest ich kolejnym kierunkiem.

czytaj więcej »

Dnia 11 września 2019 Sejm uchwalił nową ustawę Prawo zamówień publicznych (dalej nowa ustawa Pzp), która wejdzie w życie już 1 stycznia 2021 roku. Począwszy od tej daty, wszelkie procedury zakupowe powinny być realizowane zgodnie z nowymi zasadami. Za przeprowadzenie postępowania w sposób zgodny z ustawą Pzp, wciąż będzie odpowiadał kierownik zamawiającego, którym w przypadku szkół, jest dyrektor. To właśnie on jest odpowiedzialny za określenie takiego sposobu podejmowania czynności, który zminimalizuje ryzyko wystąpienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Mając na uwadze, że wartość części zakupów realizowanych przez szkoły, szacowana jest na poziomie kwalifikującym je do udzielenia w tzw. progach krajowych, niniejszy tekst przedstawi krok po kroku problematykę udzielania takich zamówień.

czytaj więcej »

wiper-pixel