WYDANIE ONLINE

Zbliża się koniec roku budżetowego, a co za tym idzie - czas przygotowania i opracowania planu finansowego na kolejny rok. To pracochłonne zadanie, którego jednak rzetelne wypełnienie pozwoli uniknąć naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez placówkę oświatową. Celem dokumentu  jest określenie planowanych na kolejny rok budżetowy dochodów i wydatków, a także źródła dochodów budżetowych. Sprawdzamy, jak krok po kroku opracować i wprowadzić plan finansowy na kolejny rok.

czytaj więcej »

Wszystkie działania dyrektora, nauczycieli i specjalistów w związku z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinny być dokumentowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z wypracowanymi w placówce zasadami i formami prowadzenia dokumentacji. Za właściwe prowadzenie dokumentacji w przedszkolu i szkole odpowiada dyrektor. Na początku roku szkolnego powinien on zadbać o wskazanie sposobu dokumentowania realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie udzielanej dzieciom pomocy oraz określić terminy i zasady ewentualnej kontroli, uwzględniając jej zakres w planie nadzoru pedagogicznego.

czytaj więcej »

Jeśli tylko pracownik spełni określone przepisami wymagania ma prawo do urlopu dla poratowania zdrowia. Przepis niby jasny, a jednak budzi wiele wątpliwości – ile to jest „rok”, na który jest udzielany ten urlop; kto może wydać orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia; do kogo wnioskuje dyrektor o swój urlop zdrowotny i jakie dodatkowe są względem niego wymagania; czy urlop może być udzielony przed upływem roku? To tylko niektóre pytania zadawane przez dyrektorów szkół. Rozwiewamy wątpliwości – zapraszam do lektury tematu, w którym eksperci opisują i rozwiązują problemowe sytuacje związane z urlopem dla poratowania zdrowia.

czytaj więcej »

 Coraz więcej pracowników szkół jest kierowanych na kwarantannę w związku z podejrzeniem zarażenia koronawirusem. Odpowiadamy na liczne wątpliwości - czy nauczyciel na kwarantannie może prowadzić lekcje online,  jakie wynagrodzenie wypłacać za czas kwarantanny oraz jaki dokument potwierdza objęcie pracownika obowiązkową kwarantanną. 

czytaj więcej »

wiper-pixel