WYDANIE ONLINE

W poprzednim wydaniu (cz. 1) zebraliśmy informacje dotyczące nowego kalendarium, obowiązków dyrektora oraz przeszkodach, z jakimi może zmierzyć się dyrektora podczas kształcenia na odległość. To jednak nie wszystkie problemy związane z nauką online. Zapraszam do lektury kolejnej porcji informacji, gdzie ekspert podpowiada: jak weryfikować frekwencję podczas nauki online, jak prowadzić dokumentację oraz czy należy zakładać dodatkowe druki, jak wygląda procedura oceniania i przeprowadzania egzaminów? Uzupełnieniem materiału są gotowe do zastosowania dokumenty i procedury.

czytaj więcej »

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 27 listopada 2020 r. wszystkie terminy ferii zimowych zostały skumulowane w jeden okres i przypadną na czas od 4 do 17 stycznia 2021 r. To niewątpliwie sytuacja bezprecedensowa i dyrektorzy muszą się z nią zmierzyć w swojej pracy po raz pierwszy. Zmiana terminu ferii zimowych oznacza, że w wielu szkołach termin klasyfikacji śródrocznej wypadnie w trakcie przerwy. Należy się więc zastanowić, do kiedy należy wystawić oceny, jak prawidłowo przeprowadzić klasyfikację uczniów, kiedy trzeba dokonać zmian w statutach?

czytaj więcej »

Wprowadzone od dnia 26 października 2020 r. na obszarze całego kraju ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty objęło zdecydowaną większość szkół i placówek oświatowych. Przejście w tryb pracy zdalnej sprawiło, że powróciły wspomnienia z pierwszego wiosennego okresu nauki na odległość. Wraz z tym pojawiły się kłopoty i problemy,  z którymi szkoły borykały się wiosną tego roku. Teraz jednak, dyrektorzy i nauczyciele, bogatsi o zdobyte doświadczenia i przemyślenia, łatwiej i skuteczniej potrafią stawić im czoła z korzyścią dla całej społeczności szkolnej. Jedną z kwestii, która w pierwszym okresie zdalnej nauki stanowiła istotne wyzwanie było dokumentowanie przebiegu nauczaniu w dzienniku lekcyjnym. Dotyczyło to w większym stopniu szkół, w których nie funkcjonował dziennik elektroniczny. Ale i w nich występowały problemy wynikające np. z systematyczności dokonywanych wpisów. Ekspert analizuje problemowe kwestie.

czytaj więcej »

Panująca aktualnie pandemia COVID-19 oraz związane z nią ograniczenia organizacyjne w administracji, najprawdopodobniej nie wpłyną na obowiązek stosowania wytycznych zawartych w nowym Prawie zamówień publicznych już od 1 stycznia 2021 roku. Poza licznymi trudnościami wynikającymi z samego faktu tak obszernej zmiany w materii zamówień publicznych, zamawiający zmierzą się z problemem braku aktów wykonawczych oraz wprowadzaniem istotnych zmian do uchwalonego już aktu prawnego, na niespełna miesiąc przed jego wejściem w życie. Mając na uwadze to, że zakupy nie mogą zostać wstrzymane, a wielu dyrektorów szkół, będzie musiało sprostać zadaniu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z nowymi regulacjami publikujemy wykaz wskazówek, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla podejmowanych przez zamawiającego czynności.

czytaj więcej »

Jesteśmy szkołą policealną, pierwszy semestr był zaplanowany do 24 stycznia 2021 r. Ze względu na zmianę terminu ferii zimowych, semestr ten zostanie skrócony o dwa tygodnie. Czy z tego powodu można go wydłużyć i jaką trzeba zastosować procedurę? Pierwotnie ferie zimowe w naszym województwie były zaplanowane od 1 do 14 lutego 2021 r.

czytaj więcej »

Czy, w związku z niemożnością zakupienia uczniowi słabowidzącemu podręczników dostosowanych (brak na rynku), można zakupić z dotacji celowej na podręczniki bezpłatne np. tablet z oprogramowaniem umożliwiającym odczyt takich podręczników? Uczeń powinien mieć podręczniki zapisane czcionką 16-punktową z dużym światłem.

czytaj więcej »

Czy uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na afazję przysługuje nauczyciel współorganizujący kształcenie?

czytaj więcej »

Pracownik ma zwolnienie lekarskie ze wskazaniem "chory powinien leżeć" (trwające ponad 30 dni). Kiedy należy wręczyć mu skierowanie na badania kontrolne?

czytaj więcej »

wiper-pixel