WYDANIE ONLINE

Groźny wypadek, pobicie, kradzież, próba samobójcza ucznia, przemoc nauczyciela wobec uczniów to sytuacje kryzysowe, które przyciągają media. Może do nich dojść w każdej szkole. Im bardziej tragiczne niosą skutki, tym większe wzbudzają zainteresowanie. A jeśli sprawa zostanie przedstawiona w telewizji lub lokalnej gazecie, dobry wizerunek szkoły może zostać nadszarpnięty, nawet jeśli ostatecznie okaże się, że wina nie leży po stronie szkoły. W sytuacji kryzysu nie wolno unikać mediów. Trzeba mieć wypracowany system komunikowania się z nimi, który umożliwia rzeczowy przepływ informacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Na jakich zasadach dyrektor szkoły może od 1 stycznia 2014 roku wynająć pomieszczenie na gabinet higienistki szkolnej? Czy odpłatność może być zerowa? Jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikowi  zatrudnionemu  na umowę o dzieło wydano upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Obecnie zawarto z nim umowę zlecenie. Czy należy ponownie wydać kolejne upoważnienie, jeżeli już wydane zawiera zwrot, że obowiązuje przez okres zatrudnienia? Czy pracownikom zatrudnianymi na umowę o pracę na czas określony – umowy następują po sobie bezpośrednio lub w krótkim odstępie czasu – również należy wydawać ponowne upoważnienia, których zakres nie zmienia się?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie kroki formalne należy podjąć, w sytuacji gdy uczeń nie uczęszcza na lekcje religii? Jego rodzice we wcześniejszych latach zdeklarowali uczęszczanie syna na te zajęcia.

czytaj więcej »

Pytanie:  Czy dyrektor może upoważnić portiera szkoły do pytania osób przychodzących z zewnątrz na teren szkoły o cel przyjścia i ewentualnie o imię i nazwisko? Czy portier na polecenie dyrektora może domagać się od osób wchodzących na teren szkoły wpisywania się do zeszytu ewidencji wejść?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie zasady należy przyjąć w usprawiedliwianiu nieobecności przez pełnoletnich uczniów? O ile jasne jest postępowanie w przypadku zwolnienia lekarskiego, to wątpliwości budzą usprawiedliwienia dotyczące nieobecności z innych niż dłuższa choroba przyczyn.

czytaj więcej »

Pytanie: Po rozwodzie rodzice dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego spierają się o różne kwestie związane z opieką nad dzieckiem, w tym także o to, kto może odbierać dziecko z przedszkola. Kto i w jaki sposób może zdecydować, komu przekazać pod opiekę dziecko. Jaka powinna być postawa dyrektora w sporze między rodzicami?

czytaj więcej »

Pytanie: Placówka zamówiła wykonanie szafy na wymiar wraz z montażem. Jest to mebel wolnostojący. Faktura opiewa na kwotę 2.500 zł. Treść faktury brzmi: wykonanie szafy wraz z montażem. Z jakiego paragrafu dokonujemy wydatku? Czy jeżeli zakwalifikujemy wydatek do paragrafu 4300, to ewidencjonujemy szafę na koncie 013 w kwocie faktury?

czytaj więcej »

Pytanie: Wszyscy pracownicy, którzy wychowują dziecko do 14 lat mają prawo do dwóch dni opieki nad dzieckiem w roku kalendarzowym. Z uprawnienia tego mogą korzystać przez cały rok. W szkołach widać tendencję do korzystania z tego zwolnienia od pracy głównie w grudniu. Czy w przypadku, gdy dezorganizuje to pracę szkoły, dyrektor musi wyrazić zgodę na tę nieobecność?

czytaj więcej »

Nie pomaga nawet lepsza infrastruktura sportowa. Absencja uczniów na lekcjach WF-u jest wciąż bardzo wysoka. W roku szkolnym 2012/2013 NIK przyjrzała się przez tydzień zajęciom WF-u w wybranych szkołach. Okazało się, że w klasach IV-VI nie brało w nich czynnego udziału 15%. uczniów, w gimnazjach 23%., a w szkołach ponadgimnazjalnych aż 30% uczniów.

czytaj więcej »

Pytanie: W drugim semestrze w szkole nastąpią zmiany w planie zajęć oraz rozkładzie dyżurów dla nauczycieli. Czy dyrektor musi uzyskać opinię lub zgodę rady pedagogicznej na wprowadzane zmiany? Czy wystarczy,jeśli na radzie poda informacje o zmianach?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej musi być instrukcja kancelaryjna? Jak długo należy przechowywać arkusze ocen, dokumenty dotyczące zatrudnienia i teczki osobowe pracowników? Czy istnieją jakieś zasady dotyczące przechowywania w szkole niepublicznej?

czytaj więcej »

Pytanie: Dziecko 6-letnie zostało przyjęte do pierwszej klasy. Jednak wyraźnie sobie w szkole nie radzi. Psycholog stwierdził brak gotowości szkolnej. Czy można na prośbę rodziców przenieść dziecko do oddziału przedszkolnego prowadzonego w szkole? Czy można to zrobić również bez zgody rodziców?

czytaj więcej »

W roku szkolnym 2012/2013 we wszystkich typach szkół kształciło się 5,3 mln dzieci, młodzieży i dorosłych, co stanowiło 14,1% ludności kraju.   Odsetek ten systematycznie się zmniejsza. GUS podsumował rok szkolny 2012/2013.

czytaj więcej »

Pytanie: Gimnazjalista ma już w tej chwili około 50% nieobecności (usprawiedliwione nawet przez lekarza). Uczeń cierpi na poważne dolegliwości kręgosłupa, została rozpoczęta procedura wdrożenia nauczania indywidualnego i ku zaskoczeniu wszystkich: i rodziców i szkoły, lekarz, który jest w komisji orzekającej zdecydował, że nauczanie nie zostanie przyznane. Chłopiec w styczniu udaje się na sześć tygodni do szpitala w celu rehabilitacji. Już teraz widać, że nie będzie podstaw do klasyfikacji, która po I semestrze jest nie do końca umocowana prawnie, ale jednak istnieje. Rodzice pewnie złożą odwołanie od decyzji poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jednak uczeń nie ma ocen i raczej nie będzie mógł ich uzyskać do końca semestru – mimo pomocy ze strony nauczycieli. Czy w takim przypadku nieklasyfikowanie go w dzienniku lekcyjnym (w arkuszach ocen nie ma przecież wpisów związanych z klasyfikacją po I semestrze) nie spowoduje trudności z klasyfikacją roczną?

czytaj więcej »

Nawet 400 tysięcy dzieci w Polsce może dotyczyć problem eurosieroctwa. Coraz więcej dyrektorów szkół  boryka się z negatywnymi skutkami emigracji zarobkowej rodziców uczniów. Pogorszenie się wyników w nauce, absencja, brak motywacji, konflikty w relacja z rówieśnikami to tylko niektóre objawy pozostawania dziecka bez opieki rodziców. Sprawdzamy jakie są możliwe zagrożenia związane z eurosieroctwem i jaka jest sytuacja prawna dziecka pozbawionego opieki rodziców oraz prezentujemy zasady postępowania szkoły wobec dzieci, których rodzice wyjechali zagranicę.

czytaj więcej »

Zmiana przepisów o opłatach za przedszkola i związane z tym różnice w ich interpretacji zwróciły uwagę Rzecznika Praw Obywatelskich. W swoim wystąpieniu do nowego ministra edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej RPO wnioskuje o uzupełnienie podstawy programowej wychowania przedszkolnego o język obcy oraz zajęcie stanowiska w sprawie zasad organizowania zajęć dodatkowych w przedszkolach.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy szkoła gimnazjalna może w swojej dokumentacji określić limit usprawiedliwień i zwolnień wypisywanych przez rodziców?

czytaj więcej »

Po protestach pracowników oświaty doszło do porozumienia ZNP i MEN w sprawie planowanych zmian w ustawie o systemie oświaty. Zwieńczeniem kompromisu jest wycofanie z projektu ustawy zapisów, które umożliwiały przejmowanie samorządowych szkół przez związki międzygminne i powiatów oraz zatrudnianie nauczycieli wspierających na podstawie Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak należy dokonać wpisu w księdze uczniów, który dotyczy zmiany adresu lub numeru domu na podstawie otrzymanego zawiadomienia o zmianach z ewidencji ludności. Czy obowiązują takie same zasady jak przy dokonywaniu sprostowań błędów lub oczywistych pomyłek?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2014 r. nauczyciele przedszkoli zyskają prawo do legitymacji służbowej oraz zniżki na przejazdy komunikacją publiczną. Nauczyciele innych placówek, którzy dotychczas korzystali z 37% zniżki, od nowego roku zapłacą za przejazdy więcej.

czytaj więcej »

W  2014 roku kwota przeznaczona na jednego ucznia ma wzrosnąć o 126 zł. Ministerstwo Edukacji Narodowej szacuje wzrost kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przypadającej na jednego ucznia o około 2,5%.

czytaj więcej »

 Każda kontrola w szkole ma na celu zbadanie zgodności jej funkcjonowania z obowiązującym prawem. Naruszenie przepisów przez dyrektora szkoły może skończyć się poważnymi konsekwencjami – karą finansową a nawet odwołaniem ze stanowiska. Podpowiadamy, jak przygotować się do kontroli organu prowadzącego, aby nie doznawać niepotrzebnego stresu, jakie dokumenty przygotować oraz jak odwoływać od opinii kontrolerów.

czytaj więcej »

wiper-pixel