WYDANIE ONLINE

W niektórych placówkach już w tegorocznej rekrutacji należy zastosować nowe kryteria. W innych przyjmując uczniów na rok szkolny 2014/2015 stosuje się przepisy przejściowe. Wchodząca w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty nazywana „ustawą rekrutacyjną” ściśle określa zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli publicznych począwszy już od tego roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor ma problem ze zorganizowaniem zastępstwa za często nieobecnego nauczyciela wiedzy o społeczeństwie. Czy w tej sytuacji może przydzielić doraźne zastępstwa nauczycielowi historii, który nie ma studiów podyplomowych z WOS?

czytaj więcej »

Pytanie: W szkołach dla dorosłych promocja odbywa się w cyklu semestralnym. W związku z tym legitymacje szkolne wydawane na druku MEN-I-50/2 są stemplowane pieczęcią urzędową 2 razy w roku szkolnym – na pierwszy semestr od 1 września do 31 marca (na druku legitymacji przekreślamy wrzesień a wpisujemy marzec), oraz na drugi semestr od 01 kwietnia do 30 września. Czy jest to prawidłowe postępowanie? Jakie przepisy regulują kwestie legitymacji szkolnych w szkołach dla dorosłych?

czytaj więcej »

Pytanie: Licealiści kończą zajęcia dydaktyczne w kwietniu. Czy przestają być tym samym uczniami w ustalonym przez MEN dniu zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych (w bieżącym roku szkolnym będzie to 25 kwietnia), czy też  pozostają nimi do końca roku szkolnego, czyli do 31 sierpnia? Jeżeli tracą status ucznia w kwietniu, to czy należy im wpisywać do legitymacji ważność do kwietnia? Jeśli są jednak uczniami do września, to czy od maja do sierpnia można wystawiać im zaświadczenia, że są uczniami liceum?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba zatrudniona na stanowisku nauczyciela bibliotekarza przedstawiła (ustnie) opinię prawnika mówiącą, że nie musi na tym stanowisku realizować godzin karcianych. Czy przy obecnym stanie prawnym nauczyciela bibliotekarza obowiązują godziny karciane? Czy może on pełnić dyżury w czasie przerw?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor ma w planie nauczania na religia/etyka do dyspozycji 2 godziny. Czy można przeznaczyć jedną z nich na prowadzenie religii, a drugą na zajęcia etyki w danej klasie?

czytaj więcej »

Akt nawiązujący stosunek pracy – umowa o pracę, akt mianowania – określa zakres podstawowych praw i obowiązków wynikających dla stron stosunku pracy. Sposób zatrudnienia nauczyciela determinuje w istotny możliwości i tryb wprowadzania modyfikacji w treści stosunku pracy. Zmiana warunków zatrudnienia, bez względu na rodzaj aktu nawiązującego stosunek pracy, wymaga zachowania formy pisemnej. Sprawdzamy, jak zgodnie z przepisami i najnowszym orzecznictwem sądów można zmniejszyć nauczycielowi wymiar godzin w przyszłym roku szkolnym.

czytaj więcej »

Będzie obowiązek legitymowania się zaświadczeniem o niekaralności przez wychowawców i kierowników szkolnych obozów, wycieczek i kolonii. W Sejmie trwają pracą nad nowelizacją Kodeksu karnego.

czytaj więcej »

Obniżenie wieku rozpoczynania w przedszkolach i szkołach nauki języka obcego, skłoniło Ministerstwo Edukacji Narodowej do dalszego umożliwiania placówkom doskonalenia nauczycieli prowadzenie kursów kwalifikacyjnych w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka obcego oraz wczesnego nauczania języka obcego. Poprowadzą jednak tylko placówki z akredytacją.

czytaj więcej »

Skuteczniejszą ochronę zdrowia dzieci i młodzieży oraz zapobieganie nadwadze i otyłości mają na celu zmiany w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Rada Ministrów poparła poselski projekt nowelizacji przepisów.

czytaj więcej »

Resort edukacji chce zrezygnować z wyodrębnienia wykazu wiadomości i umiejętności, które powinien mieć uczeń kończący klasę I szkoły podstawowej. Mają też przestać obowiązywać tak zwane pakiety edukacyjne.

czytaj więcej »

Dyrektor przedszkola od września 2014 roku będzie mógł zdecydować o realizowaniu w ramach podstawy programowej zajęć z języka obcego w kierowanej przez siebie placówce.Od 2017 roku wszystkie przedszkolaki obowiązkowo będą się uczyć języków obcych. Do 2020 roku nauczyciele będą mieli czas na uzupełnienie kwalifikacji.

czytaj więcej »

Edukacja domowa jest popularna w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Australii, Portugalii, Chile, na Tajwanie, w Czechach i na Węgrzech. W Polsce na razie jest to zjawisko niszowe. Jednak ostatnio coraz więcej rodziców jest zainteresowanych taką formą kształcenia swoich dzieci. Teraz posłowie planują zmiany w ustawie o systemie oświaty, które mają ułatwić edukację domową.

czytaj więcej »

Wystarczy jeden chętny uczeń i szkoła będzie musiał zorganizować dla niego lekcje etyki lub religii wyznania innego niż rzymskokatolickie. Projekt rozporządzenia w tej sprawie Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji społecznych.

czytaj więcej »

wiper-pixel