WYDANIE ONLINE

Nauczyciel po otrzymaniu wypowiedzenia stosunku pracy bez względu na podstawę zatrudnienia może w terminie 7 dni wnieść odwołanie do sądu pracy. W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

czytaj więcej »

W programie działań Państwowej Inspekcji Pracy na 2014 rok znajduje się kontrola w placówkach oświatowych sprawdzająca między innymi, czy środki z funduszu socjalnego przeznaczane są zgodnie z celami określonymi w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Podstawę przyznawania świadczeń socjalnych w każdej szkole stanowi regulamin ZFŚS, który musi być zgodny z tą ustawą.

czytaj więcej »

Pytanie: Po nowelizacji przepisów ustawy o systemie oświaty zmieniły się zasady przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek. Jaka jest podstawa prawna dotycząca ustalania liczebności tworzonych oddziałów w gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015? Kto ustala liczebność tworzonych oddziałów I klas w gimnazjum? Jaka jest minimalna liczba uczniów w tych klasach?

czytaj więcej »

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał zmiany w ustawi o systemie oświaty. Nowelizacja umożliwi zlecenia opracowania i wydania podręcznika przez ministra edukacji narodowej. Takie samo prawo będzie miał minister kultury i dziedzictwa narodowego, o ile podręcznik będzie dotyczył szkół artystycznych.

czytaj więcej »

Pytanie: W roku szkolnym 2014/2015 przewiduje się przyjęcie do I klasy 22 uczniów urodzonych w 2007 roku oraz 5 uczniów urodzonych w pierwszej połowie 2008 roku. Zatem liczba uczniów w klasie pierwszej wyniesie 26. Jedno z dzieci będzie spełniać obowiązek szkolny poprzez edukację domową. Czy wobec tego należy utworzyć dwie I klasy, czy jedną?

czytaj więcej »

Z ankiety przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika, że większość dyrektorów i rad rodziców pozytywnie ocenia stopień przygotowania szkół do przyjęcia 6-latków.

czytaj więcej »

Do 30 czerwca 2014 r. ministrowie zdrowia, edukacji narodowej oraz sportu i turystyki mają czas na opracowanie narodowego programu zapobiegania nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży. Działania są efektem raportu NIK o wychowaniu fizycznym w szkołach.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel 2 stycznia tego roku złożył pismo (wniosek) o zatwierdzenie innowacji pedagogicznej. Dyrektor 16 stycznia odpisał, że zgodnie z rozporządzeniem innowacja zostanie przedłożona do zaopiniowana radzie pedagogicznej w ciągu II semestru roku szkolnego 2013/2014r. W odpowiedzi na nie pracownik złożył pismo 15 marca, informując, że dyrektor nie zastosował się do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i w związku z tym wnosi o wydanie decyzji administracyjnej w sprawie zaopiniowania innowacji. Czy dyrektor powinien wydać decyzję administracyjną tej sprawie. W jakich sytuacjach dyrektor szkoły wydaje takie decyzje? Czy na pismo pracownika dyrektor odpowiada, opierając się o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego?

czytaj więcej »

Wójt ma obowiązek zawarcia z rodzicami niepełnosprawnego ucznia umowy określającej zasady zwrotu kosztów przejazdu zorganizowanego we własnym zakresie. Jest tak również, jeśli samorząd zapewnił ogólny transport pozostałym podopiecznym.

czytaj więcej »

W tym roku samorządy mają zamiar zlikwidować 99 szkół dla dzieci i młodzieży (bez szkół policealnych), w których obecnie odbywa się nauczanie i 241 szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodzie - wynika z informacji przekazanych przez kuratorów oświaty do MEN. Uchwały o zamiarze likwidacji podjęto także w stosunku do 49 pustych szkół z zerową liczbą uczniów. Decyzje te nie są jednak ostateczne.

czytaj więcej »

wiper-pixel