WYDANIE ONLINE

W kończącym się roku szkolnym nadzór pedagogiczny był sprawowany przez dyrektorów szkół według przepisów znowelizowanego rok temu rozporządzenia. Teraz przyszedł czas na przedstawienie wniosków z tego nadzoru. Sprawdzamy zasady przygotowania sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014 oraz prezentujemy wzór takiego dokumentu.

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor szkoły pojechała na szkolenie pt. „Ruch Kadrowy 2014. Kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia lub zmiany warunków pracy. Związki zawodowe w zakładzie pracy”. Czy ww. szkolenie należy zaksięgować jako WS w XII–72 czy XV–81?  

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole nie ma społecznego inspektora pracy. Po planowanej kontroli BHP dyrektor otrzymał zalecenie powołania takiego inspektora. Czy funkcja ta jest konieczna w szkole? Czy zalecenie było słusznie wydane? Co trzeba zrobić, aby wypełnić to zalecenie w zaleconym terminie 30 dni?

czytaj więcej »

Pytanie:  Czy subwencja oświatowa Ministerstwa Edukacji Narodowej  przysługuje także na opłacenie zajęć z religii?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor niepublicznej poradni psychologiczno‑pedagogicznej prowadzonej przez stowarzyszenie, która ma wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych w starostwie musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, czy też może być zatrudniony na podstawie innej umowy (np. zlecenie, wolontariackiej)? Na jakich umowach mogą być zatrudnieni pozostali pracownicy pedagogiczni (pedagog, logopeda). Stowarzyszenie nie posiada środków na opłacenie ewentualnego wynagrodzenia. Stowarzyszenie może pobierać pieniądze za wykonaną usługę od klienta i wystawia za nią rachunek oraz realizuje drobne projekty finansowane z funduszy europejskich i środków powiatu czy gminy. Stowarzyszenie nie może zarabiać.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na podstawie mianowania we wrześniu ma termin porodu i prawdopodobnie już od początku tego miesiąca będzie na urlopie macierzyńskim. Czy można jej w arkuszu organizacyjnym wykazać niepełny wymiar zatrudnienia, na  przykład 16/18.

czytaj więcej »

Pytanie: Pedagog w mojej szkole pracuje w wymiarze 20 godzin. Jest to etat łączony (12 godz. pedagoga i pozostałe na uzupełnienie to świetlica). Zgodnie z uchwałą rady gminy od września planuje się zatrudnienie pedagoga na cały etat (bez godzin łączonych na świetlicy) z tym, że etat będzie wynosił 30 godzin tygodniowo. Jakie działania w związku z tym powinien podjąć dyrektor? Czy może zmienić wymiar czasu pracy pedagoga, jeżeli ten jest członkiem zarządu nauczycielskiego związku zawodowego?

czytaj więcej »

Zazwyczaj największe problemy z praktyczną realizacją kontroli zarządczej sprawia proces wyznaczania celów oraz monitorowania ich realizacji. Wynika to z kilku czynników. Przede wszystkim same cele muszą spełniać określone postulaty. Ponadto ważna jest ocena stopnia ich wykonania. Nie jest to proste, bowiem wymaga to określenia stosownych mierników realizacji celów, które nie są w żadnym stopniu uniwersalne. Dlatego mamy propozycję, która jest praktycznym narzędziem do oceny realizacji celów.

czytaj więcej »

Szkoły popełniają wiele błędów związanych z ochroną danych osobowych. Chociaż jak inne podmioty gromadzą i przechowywane są dane osobowe, to jednak edukacja dzieci stwarza sytuacje, w których dyrektorzy muszą podejmować decyzje, o jakich ustawa o ochronie danych osobowych nie mówi wprost. Rozmowa z Generalnym Inspektorem Danych Osobowych pokazuje, na jakie działania należy szczególnie zwracać w tym zakresie uwagę oraz jak unikać błędów w administrowaniu danymi osobowymi. O ochronie danych osobowych uczniów, ich rodziców oraz pracowników szkoły z Wojciechem Rafałem Wiewiórowskim, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, rozmawia Ewa Sadura.

czytaj więcej »

Za prawidłowe wystawienie na koniec roku odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia. Kontrolę nad tym procesem sprawuje dyrektor szkoły, który sprawdza, czy spełnione zostały wszystkie warunki gwarantujące poprawność wystawiania ocen. Spory związane z klasyfikowaniem uczniów rozstrzyga natomiast kurator oświaty.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w roku szkolnym 2014/2015 w klasie pierwszej specjaliści mogą uczyć na przykład edukacji plastycznej, muzycznej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ? Czy może uczyć tylko nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy kierownikiem 3-dniowej wycieczki szkolnej może być osoba, która była nauczycielem, ale obecnie nie jest zatrudniona w oświacie? Czy w karcie wycieczki dyrektor szkoły może zgodzić się, aby zespołem opiekunów kierowała osobę nie będącą czynnym nauczycielem ?

czytaj więcej »

Pytanie: Dziecko spoza obwodu szkolnego zostało przyjęte do szkoły przez komisję rekrutacyjną. Teraz rodzice złożyli wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego. Powołują się na przyczyny typowo zdrowotne (planowane długotrwałe rehabilitacje i zabiegi operacyjne). Czy można odroczyć obowiązek szkolny w placówce, do której dziecko zostało przyjęte, czy należy je przekazać do szkoły we właściwym obwodzie? Czy konieczna jest w tym przypadku opinia poradni PP.

czytaj więcej »

Pytanie: Uczniowi przyznano maksymalną liczbę godzin nauczania indywidualnego. Czy należą mu się także obligatoryjnie dodatkowe 2 godziny zajęć rewalidacyjnych? Jeśli tak, to na podstawie jakich przepisów? Jednak w orzeczeniu poradni psychologiczno‑pedagogicznej nie ma mowy o zajęciach rewalidacyjnych.

czytaj więcej »

Pytanie: Na zwolnieniach lekarskich w tym samym czasie przebywali dyrektor i wicedyrektor szkoły. Na czas ich nieobecności organ prowadzący powołał zarządzeniem wójta nauczyciela zastępującego dyrektora. Czy organ prowadzący postąpił prawidłowo?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zmiany w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wymaga uzgodnienia ze związkami zawodowymi funkcjonującymi w placówce?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy wicedyrektor szkoły może korzystać z urlopu uzupełniającego w czasie trwania roku szkolnego? Kto i po spełnieniu jakich warunków udziela go?

czytaj więcej »

W nowym roku szkolnym będzie więcej godzin dla nauczycieli etyki. Zgodnie ze zmianami w rozporządzeniu o organizacji zajęć religii szkoły będą musiały zapewnić naukę etyki, nawet jeśli taką wolę wyrazi tylko jeden uczeń lub jego rodzice. Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało komunikat przypominający, jakie kwalifikacje powinien mieć nauczycieli tego przedmiotu.

czytaj więcej »

W tym roku większe wymagania ustawodawca stawia organizatorom wypoczynku dzieci i młodzieży. Osoby ubiegające się o funkcję kierownika lub wychowawcy na koloniach, obozach lub innych formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży muszą złożyć informację o niekaralności.

czytaj więcej »

Polscy uczniowie z roku na rok osiągają lepsze wyniki w  międzynarodowych badaniach edukacyjnych. W ostatnim badaniu Krzywa nauczania (The Learning Curve) brytyjskiej firmy Pearson zajęliśmy 10 miejsce na świecie i 5 pośród krajów europejskich.

czytaj więcej »

Pytanie:  Z jakich elementów powinien się składać numer legitymacji szkolnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła została wydzielona z zespołu w 2013 roku. Czy mam obowiązek prowadzenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej? Czy wystarczy, że jesteśmy w BIP-ie gminy?

czytaj więcej »

W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia będzie można składać wnioski dotację do podręczników szkolnych wydanych w 2014 roku wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel etyki w gimnazjum? Prowadzący obecnie te zajęcia nauczyciel jest magistrem języka polskiego z przygotowaniem pedagogicznym. Na studiach miał zajęcia z filozofii i etyki. Czy powinien jeszcze ukończyć kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe?

czytaj więcej »

Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił wykaz olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w roku szkolnym 2015/2016

czytaj więcej »

Pytanie: Dotychczas w szkole traktowaliśmy gilosze jako druki ścisłego zarachowania. Po publikacji w prasie pojawiły się jednak wątpliwości. Czy zakupione druki giloszy należy traktować jako druk ścisłego zarachowania? 

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może upoważnić pracownika sekretariatu do podpisywania legitymacji szkolnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w niepublicznej szkole podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz w gimnazjalnej o takim samy statusie muszą być prowadzone lekcje religii i etyki? Jeżeli tak, to czy mogą się odbywać w wymiarze godziny tygodniowo?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła została przekształcona w zespół szkolno‑przedszkolny. Czy nauczycielka, która ukończyła magisterskie studia na kierunku pedagogika w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej, może zostać zatrudniona w przedszkolu w tym zespole jako wychowawczyni 3‑latków?

czytaj więcej »

Asystenci nauczyciela będą zatrudniani tylko w klasach I–III. Wspomogą też nauczycieli w świetlicach. Senat wniósł poprawkę do nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

czytaj więcej »

wiper-pixel