WYDANIE ONLINE

Do pracy nad tworzeniem arkusza należy dobrze się przygotować, a kolejne czynności wykonywać ze szczególną dokładnością i pieczołowitością - od decyzji dyrektora i precyzji będzie zależała praca placówki w kolejnym roku szkolnym. Tworzenie arkusza organizacyjnego nie musi być koszmarem spędzającym sen z powiek przez cały kwiecień - można to zrobić sprawnie i bez stresu, wystarczy dokładnie wykonać kilka opisanych niżej czynności. Aby w tym pomóc przedstawiamy przykładową procedurę postępowania w celu utworzenia arkusza organizacyjnego na rok szkolny

czytaj więcej »

Pytanie:  Czy można przyjąć do klasy III gimnazjum ucznia, który nie realizował zajęć artystycznych w poprzednich szkołach? Jego rodzina przeprowadziła się z innego miasta.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w roku szkolnym 2013/14 realizuje się ścieżki edukacyjne w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole zawodowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna może wydać opinię o odroczeniu obowiązku szkolnego już po rozpoczęciu nauki w szkole na przykład we wrześniu roku szkolnego, w którym dziecko rozpoczęło naukę w klasie pierwszej? Czy istnieje granica czasowa dla wydawania opinii o odroczeniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy regulamin dyżurów nauczycielskich musi być podpisany przez nauczycieli, czy wystarczy, że jest zapis w protokole?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na poprowadzenie zajęć w dwóch klasach przez jednego nauczyciela w tym samym czasie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zapytanie ofertowe na zakup środków czystości i artykułów biurowych sporządza się na rok szkolny czy rok kalendarzowy? Chodzi o zawarcie umowy z jednym dostawcą na cały rok.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy istnieją podstawy prawne do zobowiązania podmiotu dotowanego do składania co miesiąc lub kwartał szczegółowego rozliczania dotacji fakturami?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka odbywała staż na stopień nauczyciela mianowanego w innej szkole w okresach od 1 września 2009 r. do 23 kwietnia 2011 r. oraz od  25 września 2011 r. do 6 października 2012 r. Od 24 kwietnia 2011 r. do 24 września 2011 r. przebywała na urlopie  macierzyńskim. 6 października 2012 r. rozwiązany został z nią stosunek pracy. Nauczycielka otrzymała pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres dotychczas odbytego stażu. Od 1 września 2013 r. zatrudniona została w naszej szkole na zastępstwo w pełnym wymiarze godzin. Przerwa w zatrudnieniu wynosić będzie zatem ponad 3 miesiące. Przewidywana nieobecność nauczycielki zastępowanej to co najmniej do 31 sierpnia 2014 r. Czy w tej sytuacji podczas zastępstwa może być kontynuowany staż?

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole został zatrudniony na rok szkolny 2013/14 nowy nauczyciel na zastępstwo. Jest on w trakcie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. Czy dyrektor  musi wyrazić zgodę na kontynuowanie stażu przez tego nauczyciela?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy po wyrażeniu zgody na zmniejszenie wymiaru zatrudnienia (na 9/18) przez nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania jego umowa przekształca się na umowę na czas nieokreślony?

czytaj więcej »

Temat innowacji i eksperymentów pedagogicznych staje się coraz bardziej aktualny. W czasach niezwykle szybkiego rozwoju techniki, szczególnie komputerowej, coraz łatwiejszego i tańszego dostępu do Internetu w szkole także pojawiają się nowe możliwości usprawniania i udoskonalania pracy z młodzieżą. Nauczyciele coraz rzadziej ograniczają się do używania jedynie kredy i tablicy, coraz częściej stosują urozmaicone metody nauczania, korzystają z programów komputerowych, rzutników, filmów edukacyjnych, tablic interaktywnych, dziennika elektronicznego dającego możliwość pracy poprzez dostęp do platformy edukacyjnej, e-learning. Zmienia się szkoła, zmienia się rzeczywistość wokół niej, już zmieniają się treści i cele kształcenia, jednak dotychczasowe metody pracy z dziećmi nie zawsze dają zadowalające efekty. Dlatego na współczesnej szkole spoczywa obowiązek podejmowania nowych przedsięwzięć dających możliwość sprostania aktualnym społecznym oczekiwaniom i rozwoju zainteresowań dzieci . Sprawdzamy, jak to zrobić.

czytaj więcej »

Już od września rusza kolejna edycja programu Szkoła z Klasą 2.0 realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO). Podczas Festiwalu 2.0 prezentującego uczestników poprzedniego wydania z Agatą Łuczyńską, dyrektorką programu, rozmawiała Katarzyna Krysztofiak.  

czytaj więcej »

Pytanie: Czy regulamin pracy szkoły musi koniecznie być zaakceptowany przez  związki zawodowe? Co zrobić, jeśli nie działają one na terenie szkoły/placówki?

czytaj więcej »

Powołanie w szkole zespołu wychowawców ułatwia wykonywanie zadań stojących przed wychowawcami, ale też przed szkołą i innymi nauczycielami. Daje szanse na zwiększenie skuteczności działań wychowawczych szkoły, integruje wychowawców poprzez wspólną pracę i wspólne cele. Prezentujemy szczegółowe regulacje prawne dotyczące zespołu wychowawców, harmonogram jego prac oraz wzory zapisów w statucie szkoły na ten temat.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy edukacji dla bezpieczeństwa może uczyć nauczyciel innej specjalności? Z początkiem września rozpoczął już odpowiednie studia.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczanie religii w przedszkolu jest obowiązkowe dla 5- i 6-latków?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy należy zakupić bilet dla ucznia gimnazjum dojeżdżającego do szkoły autobusem? Uczeń ten jest z innego obwodu, ale mieszka na terenie miasta.

czytaj więcej »

Pytanie:  Jak powinna wyglądać hospitacja − obserwacja nauczyciela bibliotekarza? Z jakich obszarów można przeprowadzić obserwację w tym przypadku? Z jakich elementów powinien składać się arkusz hospitacyjny bibliotekarza? Czy organizacja wystawy, wernisaż, spotkanie autorskie mogą podlegać hospitacji?

czytaj więcej »

wiper-pixel