WYDANIE ONLINE

Szkoła to skomplikowany organizm, który, aby prawidłowo funkcjonować, wymaga ciągłego sprawdzania. Zgodnie z rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym, każda szkoła ma obowiązek prowadzenia działań w obszarze − wspomagania, kontroli oraz ewaluacji. Ten ostatni może sprawiać trudności w związku ze zmianami w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym. Prezentujemy metodę przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej. Można ją wykorzystać już po I semestrze.

czytaj więcej »

Przyjęta przez sejm ustawa okołobudżetowa pozbawia nadziei, że w 2014 roku nauczyciele otrzymają wyższe wynagrodzenia i świadczenia socjalne. Zarówno odpis na ZFŚŚ, jak i świadczenie urlopowe oraz wynagrodzenie zasadnicze zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie.

czytaj więcej »

Sąd Najwyższy uznał, że nauczyciel mający przez wiele lat umowę na czas określony może domagać się uznania, że był zatrudniony na stałe.

czytaj więcej »

 Zagadnienia związane m.in. z zapobieganiem samobójstwom wśród młodzieży, a także poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego znalazły się w opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Programie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży na lata 2013-2016. MEN podejmuje działania dotyczące ochrony zdrowia psychicznego uczniów, w tym również zapobiegania depresji i samobójstwom w efekcie przyjętego przez rząd Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

czytaj więcej »

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła alarmujące dane o opiece stomatologicznej w Polsce. Aż 92% nastolatków cierpi z powodu próchnicy. Podobnie jest z małymi dziećmi - tylko 20% pięciolatków wolna jest od tej choroby.

czytaj więcej »

Już od roku szkolnego 2014/2015 sześciolatki urodzone w pierwszym półroczu 2008 roku obowiązkowo pójdą do szkoły. Docelowo od 1 września 2015 roku wszystkie dzieci sześcioletnie będą objęte obowiązkiem szkolnym.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2015 r. dane o nauczycielach prawomocnie ukaranych karami dyscyplinarnymi wydalenia z zawodu nauczyciela oraz zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie nauczyciela przez okres 3 lat będą gromadzone w centralnym rejestrze orzeczeń dyscyplinarnych. Rejestr obejmie także informacje o karach wymierzonych przed 1 stycznia 2015 r.

czytaj więcej »

Od nowego roku Związek Nauczycielstwa Polskiego uruchomić Portal pracy dla nauczycieli – internetową giełdę pracy. Ma on ułatwić nawiązywanie kontaktów pomiędzy pracodawcami i nauczycielami poszukującymi zatrudnienia.

czytaj więcej »

Najwyższa Izba Kontroli objęła audytem 21 projektów edukacyjnych, realizowanych w ramach priorytetu„Wysoka jakość systemu oświaty”. Izba negatywnie oceniła kolejne zmiany wprowadzane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwłaszcza dotyczące lokowania środków, lecz nie tylko.

czytaj więcej »

Od dnia 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 1.680 zł, czyli o 80 zł więcej niż w 2013 roku. Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy w 2014 roku nie może być niższa od 1680 zł.

czytaj więcej »

Pytanie: Rodzic uczennicy klasy II dostarczył do szkoły orzeczenie sądu oraz nowy akt urodzenia dziecka, w którym zostało zmienione jego nazwisko. W jaki sposób należy zmienić nazwisko w dokumentacji szkolnej (dziennik, arkusz ocen itp)?

czytaj więcej »

Pytanie: W pierwszej klasie ogólnodostępnego gimnazjum jest sześcioro uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. Zgodnie z rozporządzeniem nie można dla nich utworzyć klasy specjalnej. W szkole są również uczniowie z opiniami o dostosowaniu wymagań edukacyjnych. Dyrektor szkoły chce utworzyć wspólną dla nich klasę terapeutyczną. Czy może to uczynić? Czy jest to zgodne z nowymi przepisami o pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Czy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów wymagających dostosowania wymagań edukacyjnych można utworzyć wspólną klasę terapeutyczną?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w ramach 10 godzin zajęć indywidualnych z dzieckiem głęboko upośledzonym można zaproponować jego rodzicom: 6 godzin oligofrenopedagogiem, godzinę z logopedą, godzinę z psychologiem 2 godziny rehabilitacji?

czytaj więcej »

Pytanie:  Rodzice uczniów zarzucają nauczycielowi agresję słowną wobec ich dzieci? Żądają zmiany wychowawcy. Czy można odebrać wychowawstwo nauczycielowi w związku ze takimi skargami?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielskie zespoły przedmiotowe (komisje) są zobowiązane do pisania protokołów ze swoich zebrań (spotkań)?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaka jest wzorcowa procedura udzielania pomocy psychologiczno‑pedagogicznej w liceum od 2013 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel mimo monitów ze strony dyrektora szkoły nie przystąpił do realizacji tzw. zajęć karcianych. Jak można zdyscyplinować nauczyciela w takiej sytuacji? Jakie sankcje grożą nauczycielowi?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy uczeń szkoły podstawowej, którego rodzice nie wyrazili zgody na udział w lekcjach religii na początku roku szkolnego może w trakcie roku ponownie zacząć uczęszczać na te zajęcia?

czytaj więcej »

Pytanie: Uczeń w klasie III od dłuższego czasu uniemożliwia swoim zachowaniem prowadzenie lekcji. Jego rodzice nie wierzą wychowawczyni i podważają jej opinię o wybrykach syna. Złożyli nawet skargę u dyrektor szkoły. Aby udowodnić, że ich dziecko podczas lekcji zachowuje się poprawnie, zaproponowali zamontowanie w klasie kamery. Chcą sfinansować jej zakup. Czy dyrektor może zamontować kamerę w klasie, aby rejestrować zachowania ucznia?

czytaj więcej »

Pytanie: Rodzice ucznia I klasy przekazali wychowawczyni prośbę o opuszczenie przez ich syna szkoły podczas wolnej godziny, czyli tak zwanego okienka. Czy jest możliwe, aby uczeń I klasy opuszczał bez opieki szkołę podczas „okienka” za pisemną zgodą rodziców?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można ustalić inną cenę za obiad dla ucznia i inną dla pracownika szkoły ze względu na gramaturę wydawanych posiłków?

czytaj więcej »

Pytanie:  Czy dokonanie przez kierownika samorządowej jednostki wydatku na zadaniu w kwocie wyższej, ale mieszczącej się w planie paragrafu, stanowi czyn naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

czytaj więcej »

Pytanie: W roku szkolnym 2013/2014 na podstawie art.20 ust.1 pkt 2 w poroz. z art. 22 ust.2 KN nauczyciel ma obniżony wymiar etatu do 1/2. Zaistniała jednak potrzeba przydzielenia mu godzin w pełnym wymiarze (zastępstwo w związku z przedłużająca się chorobą innego pracownika). Jak należy dokonać cofnięcia decyzji o obniżeniu wymiaru zatrudnienia i powrócić do całego etatu? Zmiana będzie obowiązywać do końca roku szkolnego.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy osobie, która pełni funkcję rodziny zastępczej należą się paczki dla dziecka, wczasy pod gruszą i inne świadczenia z ZFŚS?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel przez miesiąc był bez pracy. Został do niej przywrócony wyrokiem sądu. Czy okres pozostawania bez pracy wlicza się do nagrody jubileuszowej? Czy czas ten wlicza się do stażu pracy w szczególnym charakterze wymaganego do przejścia na emeryturę nauczycielską zgodnie z art. 88 ust.1 Karty Nauczyciela?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi świetlicy, który w ramach rozkładu czasu pracy ma okienko, można przydzielić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w zastępstwie za innego, nieobecnego nauczyciela świetlicy w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy i otrzymywanego wynagrodzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielka zatrudniona w świetlicy szkolnej w wymiarze 26/26 etatu, za godziny zastępstw doraźnych realizowanych w szkole podstawowej, otrzyma wynagrodzenie wypłacane z etatu 26‑godzinnego czy z 18‑godzinnego (taki wymiar obowiązuje na zastępowanym stanowisku)?

czytaj więcej »

Mając wiele codziennych obowiązków, dyrektorzy szkół koncentrują się głównie na ich sumiennym i terminowym wypełnianiu. Zdarza się, że w nawale pracy bagatelizują przewinienia nauczycieli i nie wyciągają konsekwencji służbowych, dając kolejną szansę na poprawę, kolejny kredyt zaufania. Często mają też opory przed wymierzaniem kar lub nie są pewni, jakimi kryteriami powinni się kierować w takich sytuacjach. Przypominamy, jakie konsekwencje może ponieść nauczyciel za uchybienia w obowiązkach, za co podlega odpowiedzialności służbowej i jakie kary mu grożą.

czytaj więcej »

Chcąc ograniczyć wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych, organy prowadzące próbują optymalizować koszty utrzymania służb administracyjno-finansowych podległych podmiotów. Przepisy dają w tym zakresie różne możliwości. Na przykład zadania księgowych przejmują jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej urzędu gminy/miasta lub specjalnie powołany przez nie pracownik urzędu. Okazuje się jednak, że ze względu na niespójność regulacji prawnych zastosowanie takich rozwiązań może być problematyczne.

czytaj więcej »

wiper-pixel